Commit 8fcec72a authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

norsk

parent 19f8c362
Pipeline #90551 passed with stage
in 1 minute and 10 seconds
...@@ -13,25 +13,26 @@ IT1901 Fall 2020 - {LECTURE_NO} ...@@ -13,25 +13,26 @@ IT1901 Fall 2020 - {LECTURE_NO}
[.smaller-80] [.smaller-80]
== Overview == Overview
- Plans vs Implementation - Planer vs. implementasjon
- Programming bad practices - Uheldig programmeringspraksis
- Testing - Testing
- Code quality - Sjekk av kodekvalitet
- Issues - Utviklingsoppgaver
- Merge requests - Merge requests
- Other matters - Diverse
== Plans vs Implementation == Planer vs. implementasjon
- Litt vel stor forskjell mellom ambisjoner som beskrevet i planer, - Litt vel stor forskjell mellom ambisjoner som beskrevet i planer,
skjermbildeskisser og faktisk innlevering. skjermbildeskisser og faktisk innlevering.
- Mange virker ikke som et forsøk på å realisere det de har beskrevet. - Det er lurt å tenke at innlevering 2 og 3 er noe brukere kunne prøvd ut.
- Mange strekker seg litt langt, på bekostning av kvalitet.
== Programming bad practices == Uheldig programmeringspraksis
- En del kjernekode er rene data-klasser uten noen særlig logikk, heller ikke validering. - En del kjernekode er rene data-klasser uten noen særlig logikk, heller ikke validering.
- Innkapsling brytes ved at interne lister returneres direkte - Innkapsling brytes ved at interne lister returneres direkte
- Typing fields to specific implementations rather than an interface (ArrayList<> vs List<>) - Variabler og felt types til implementasjonsklasser heller enn grensesnitt (ArrayList<> vs. List<>)
[.notes] [.notes]
-- --
...@@ -41,9 +42,10 @@ skjermbildeskisser og faktisk innlevering. ...@@ -41,9 +42,10 @@ skjermbildeskisser og faktisk innlevering.
[.smaller-80] [.smaller-80]
== Testing == Testing
- ikke test triviell kode; det er viktigere å teste metoder med logikk - Testing er ment å øke tilliten til koden
- Det er ikke vits i a test toString() - Ikke test kode som er like triviell som testen; det er viktigere å teste metoder med logikk
- En del bruker try/catch og fail() galt - Det er ikke vits i å teste toString(), når den kun er ment å bli brukt til debugging
- En del bruker try/catch og fail() galt når det ikke trengs
[.notes] [.notes]
-- --
...@@ -53,10 +55,10 @@ skjermbildeskisser og faktisk innlevering. ...@@ -53,10 +55,10 @@ skjermbildeskisser og faktisk innlevering.
-- --
[.smaller-80] [.smaller-80]
== Code quality == Sjekk av kodekvalitet
- Mange tar ikke hensyn til checkstyle-anmerkninger, og en del har ikke engang koblet det inn. - Mange tar ikke hensyn til checkstyle-anmerkninger, og en del har ikke engang koblet det inn.
- Some will implement something just too fool Spotbugs - Noen prøver å lure spotbugs...
```java ```java
// We need to implement this to make spotbugs shut up. // We need to implement this to make spotbugs shut up.
// Technically, we are supposed to make equals and compareTo // Technically, we are supposed to make equals and compareTo
...@@ -71,31 +73,29 @@ skjermbildeskisser og faktisk innlevering. ...@@ -71,31 +73,29 @@ skjermbildeskisser og faktisk innlevering.
if (this == o) { if (this == o) {
return true; return true;
} }
return false; return false;
} }
``` ```
== Issues == Utviklingsoppgaver
- Many create issues that lack the details and/or discussion (e.g. just the title) - Mange utviklingsoppgaver mangler detaljer og/eller diskusjoner
- Some will not connect issues to assignee and / or milestones - Noen knytter ikke oppgaver til "assignee" og/eller milepæler
- Not using these tools makes it harder to collaborate - Verktøyene er ment å hjelpe på samarbeidet og brukes ikke bare for syns skyld
- There is no point in using issues just to show that we use them
== Merge requests == Merge forespørsler
- some groups use merge requests regularly (good) - noen grupper bruker merge forespørsler jevnlig, og det er bra!
- but they almost never comment and discuss code to improve it (bad) - men det er få kommentarer eller diskusjoner for forbedring av koden...
[.smaller-80] [.smaller-80]
== Other matters == Diverse
- For mange er opptatt av registrering/innlogging - For mange er opptatt av registrering/innlogging
- Oppdeling i flere kontrollere kan være vanskelig å gjøre ryddig - Oppdeling i flere kontrollere kan være vanskelig å gjøre ryddig
- Ikke bruk toString() til visning i UI-et - Ikke bruk toString() til visning i UI-et
- Many add to the repository files that should be ignored - Mange legger til filer i repoet som burde vært ignorert (i .gitignore)
[.notes] [.notes]
-- --
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment