Commit 8fcec72a authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

norsk

parent 19f8c362
Pipeline #90551 passed with stage
in 1 minute and 10 seconds
......@@ -13,25 +13,26 @@ IT1901 Fall 2020 - {LECTURE_NO}
[.smaller-80]
== Overview
- Plans vs Implementation
- Programming bad practices
- Planer vs. implementasjon
- Uheldig programmeringspraksis
- Testing
- Code quality
- Issues
- Sjekk av kodekvalitet
- Utviklingsoppgaver
- Merge requests
- Other matters
- Diverse
== Plans vs Implementation
== Planer vs. implementasjon
- Litt vel stor forskjell mellom ambisjoner som beskrevet i planer,
skjermbildeskisser og faktisk innlevering.
- Mange virker ikke som et forsøk på å realisere det de har beskrevet.
skjermbildeskisser og faktisk innlevering.
- Det er lurt å tenke at innlevering 2 og 3 er noe brukere kunne prøvd ut.
- Mange strekker seg litt langt, på bekostning av kvalitet.
== Programming bad practices
== Uheldig programmeringspraksis
- En del kjernekode er rene data-klasser uten noen særlig logikk, heller ikke validering.
- Innkapsling brytes ved at interne lister returneres direkte
- Typing fields to specific implementations rather than an interface (ArrayList<> vs List<>)
- Variabler og felt types til implementasjonsklasser heller enn grensesnitt (ArrayList<> vs. List<>)
[.notes]
--
......@@ -41,9 +42,10 @@ skjermbildeskisser og faktisk innlevering.
[.smaller-80]
== Testing
- ikke test triviell kode; det er viktigere å teste metoder med logikk
- Det er ikke vits i a test toString()
- En del bruker try/catch og fail() galt
- Testing er ment å øke tilliten til koden
- Ikke test kode som er like triviell som testen; det er viktigere å teste metoder med logikk
- Det er ikke vits i å teste toString(), når den kun er ment å bli brukt til debugging
- En del bruker try/catch og fail() galt når det ikke trengs
[.notes]
--
......@@ -53,10 +55,10 @@ skjermbildeskisser og faktisk innlevering.
--
[.smaller-80]
== Code quality
== Sjekk av kodekvalitet
- Mange tar ikke hensyn til checkstyle-anmerkninger, og en del har ikke engang koblet det inn.
- Some will implement something just too fool Spotbugs
- Noen prøver å lure spotbugs...
```java
// We need to implement this to make spotbugs shut up.
// Technically, we are supposed to make equals and compareTo
......@@ -71,31 +73,29 @@ skjermbildeskisser og faktisk innlevering.
if (this == o) {
return true;
}
return false;
}
```
== Issues
== Utviklingsoppgaver
- Many create issues that lack the details and/or discussion (e.g. just the title)
- Some will not connect issues to assignee and / or milestones
- Not using these tools makes it harder to collaborate
- There is no point in using issues just to show that we use them
- Mange utviklingsoppgaver mangler detaljer og/eller diskusjoner
- Noen knytter ikke oppgaver til "assignee" og/eller milepæler
- Verktøyene er ment å hjelpe på samarbeidet og brukes ikke bare for syns skyld
== Merge requests
== Merge forespørsler
- some groups use merge requests regularly (good)
- but they almost never comment and discuss code to improve it (bad)
- noen grupper bruker merge forespørsler jevnlig, og det er bra!
- men det er få kommentarer eller diskusjoner for forbedring av koden...
[.smaller-80]
== Other matters
== Diverse
- For mange er opptatt av registrering/innlogging
- Oppdeling i flere kontrollere kan være vanskelig å gjøre ryddig
- Ikke bruk toString() til visning i UI-et
- Many add to the repository files that should be ignored
- Mange legger til filer i repoet som burde vært ignorert (i .gitignore)
[.notes]
--
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment