Commit fefef802 authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Update brukerhistorier.md

parent c6b7c6ea
......@@ -6,22 +6,8 @@ men prøver å oppsummere hver av dem litt strukturert.
## Brukerhistorie 1 - handleliste
Brukeren har behov for å lage en handleliste i forkant av en handletur og
så huke av underveis/etterpå hva som blir/ble handlet så en er sikker på at en får/har fått med alt.
Når en lager en handlelista, så er det kjekt å kunne gjenbruke tidligere avhukede elementer,
da en jo ofte handler de samme tingene på samme sted.
Hvert punkt i handlelista trenger ikke å være mer enn en enkelt tekst, og de må kunne hukes av og på.
### Viktig å kunne se
- når en handler: oversikt over hva som gjenstår å handle
- det en har handlet: ting man har handlet tidligere
### Viktig å kunne gjøre
- legge inn nye elementer
- huke av elementer
- gjenbruke gamle (avhukede) elementer
Som privatperson har jeg behov for å holde oversikt over og orden på det jeg skal handle,
så jeg er sikker på å få handlet det jeg trenger.
## Brukerhistorie 2 - ukas gjøremål
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment