Commit c6b7c6ea authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Update README.md

parent faa24fb5
......@@ -9,21 +9,22 @@ Ikke alt vi gjør blir tatt opp på video, noe arbeid vil bli gjort som forarbei
## Plan over arbeidet/episodene
Her følger oversikt over arbeidet/episodene. Først er dette en plan, men etterhvert som arbeidet blir utført så blir det en oversikt over faktisk gjennomfør arbeid.
Her følger oversikt over arbeidet/episodene. Først er dette en plan, men etterhvert som arbeidet blir utført så blir det en oversikt over faktisk gjennomført arbeid.
### Gitpodifisering av repoet
### Gitpodifisering av repoet og oppsett av første trinn av utviklingsprosjektet
Planen er å primært bruke gitpod til utvikling (selv om det kanskje ville vært mest praktisk for meg å bare bruke Eclipse).
Første trinn blir å "gitpodifisere" repoet, dvs. gjøre at gitpod kan startes opp rett fra repo-sida på gitlab.
Først må vi "gitpodifisere" repoet, dvs. gjøre at gitpod kan startes opp rett fra repo-sida på gitlab.
### Oppsett av første trinn av utviklingsprosjektet
I starten så setter vi opp et enkelt JavaFX-prosjekt med **maven** som bygge-system. Vi setter det opp fra scratch, vha. en enkel mal for
maven-prosjekter og så justerer vi litt på det ved å kopiere elementer fra andre prosjekter f.eks. malen som ligger i *javafx-maven*-grenen i
[gitpod-templates-repoet](https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/it1901/gitpod-templates) eller [simpleexample-repoet](https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/it1901/simpleexamepl).
Jeg gjør det på denne måten, fordi det da er enklere å forklare hvert element i pom.xml-fila, som inneholder oppsettet.
Merk at prosjektoppsettet i starten er enklere enn det vil bli etter hvert, men vi gjør det sånn for å komme raskere i gang.
Så bygger vi ut og omstrukturerer når det trengs.
I første omgang skal vi sette opp et enkelt JavaFX-prosjekt med maven som bygge-system. Vi setter det opp fra scratch, vha. en enkel mal for
maven-prosjekter og så justerer vi litt på det ved å kopiere elementer fra malen som ligger i *javafx-maven*-grenen i
[gitpod-templates-repoet](https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/it1901/gitpod-templates). Jeg gjør det på denne måten, fordi det da er enklere
å forklare hvert element i pom.xml-fila, som inneholder oppsettet. Merk at prosjektoppsettet er enklere enn det vil måtte bli, men
vi gjør det sånn for å komme raskere i gang. Så bygger vi ut etterhvert og omstrukturerer når det trengs.
### Vår første utviklingsoppgave: Et enkelt API for todo-lister
### Vår første utviklingsoppgave: Et enkelt API for todo-lister m/tester
Vi tar utgangspunkt i [brukerhistorie 1](brukerhistorier.md) og definerer to brukeroppgaver, én for API-et og én for GUI-et og begynner på API-et.
### Et enkelt JavaFX-GUI for todo-lista
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment