Commit c3f4ed3a authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update mini-python-course.md

parent aaeeb499
......@@ -935,7 +935,21 @@ print("Svaret er : " + str(resultat))
* Alle disse tallene skal puttes inn i en liste (husk å konvertere input fra tekst til tall).
* Når brukeren legger inn -1, skal programmet slutte å spørre brukeren om flere tall.
* Tilslutt skal programmet skrive ut hvor mange tall brukeren har skrevet inn.
*
# Bruke biblioteker
I tidligerer leksjoner har vi brukt bla *math*-biblioteket. Dette er innebygd i Python og vi trengte ikke gjøre noe annet enn å importere det i programfilen. Nå skal vi bruke et bibliotek som ikke er innebygd og vi må derfor legge det til som en pakke i IDE'en vår, Thonny.
Velg *Tools/Manage packages...* fra menyen og installer pakken **pymysql**.
Hvis installasjonen er vellykket skal `PyMySQL` komme opp i listen over installerte pakker:
![](images/Thonny17.png)
For å importere biblioteket i koden skriver vi dette øverst i kodefilen:
```python
import pymysql
```
Nå er vi klare til å bruke biblioteket.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment