Commit aaeeb499 authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update mini-python-course.md

parent 65891083
......@@ -8,6 +8,7 @@
* ...
* Kontrollflyt
* ...
* Bruke biblioteker
# Introduksjon
......@@ -934,3 +935,7 @@ print("Svaret er : " + str(resultat))
* Alle disse tallene skal puttes inn i en liste (husk å konvertere input fra tekst til tall).
* Når brukeren legger inn -1, skal programmet slutte å spørre brukeren om flere tall.
* Tilslutt skal programmet skrive ut hvor mange tall brukeren har skrevet inn.
*
# Bruke biblioteker
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment