Commit 508a7b19 authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update gui.md

parent 5a8b0ef4
......@@ -96,6 +96,8 @@ Bruk eksempelapplikasjonen for å se hvordan dette gjøres i praksis.
En *widget* er en GUI-element vi bruker for å vise frem data og/eller for å la brukeren legge inn data. Eksempler på disse er:
![](images/Tkinter4.png)
* Knapper (Button). En knapp opprettes som regel med en linje kode som sier hvilket vindu det skal være i (root), hva som skal stå på knappen ("Søk"), og hvilken funksjon som skal kjøres når brukeren trykker på den (vis_tekst):
```python
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment