Commit 5a8b0ef4 authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update gui.md

parent 2254eb82
......@@ -125,7 +125,7 @@ En *widget* er en GUI-element vi bruker for å vise frem data og/eller for å la
elements = ["egg","bacon","pølser"]
for element in elements:
listbox.insert(END, element)
```
```
* Nedrekksmeny (OptionMenu). En nedtrekksmeny trenger en StringVar for å holde på *valgt* verdi og en liste som angir hvilke valg som er mulige. Ofte vil det være aktuelt å hente denne listen fra en database.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment