Commit 4cba5d75 authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update mini-python-course.md

parent c3f4ed3a
......@@ -940,6 +940,8 @@ print("Svaret er : " + str(resultat))
I tidligerer leksjoner har vi brukt bla *math*-biblioteket. Dette er innebygd i Python og vi trengte ikke gjøre noe annet enn å importere det i programfilen. Nå skal vi bruke et bibliotek som ikke er innebygd og vi må derfor legge det til som en pakke i IDE'en vår, Thonny.
TODO velg mathplotlib og lag et stolpediagram istedet.
Velg *Tools/Manage packages...* fra menyen og installer pakken **pymysql**.
Hvis installasjonen er vellykket skal `PyMySQL` komme opp i listen over installerte pakker:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment