Commit 377e5b59 authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update gui.md

parent dc54e523
......@@ -117,6 +117,13 @@ En *widget* er en GUI-element vi bruker for å vise frem data og/eller for å la
ledetekst = Label(root, text="Søk: ")
```
* Avsjekkingsboks (Checkbutton). Som med tekstfelter bruker også her en StringVar. Denne vil inneholde enten *onvalue* eller *offvalue*, i dette tilfellet `"Y"` eller `"N"`,
```python
sjekk = StringVar()
sjekkboks = Checkbutton(root, text="Bruk filter", variable=sjekk, onvalue="Y", offvalue="N")
```
* Menyer. En meny (Menu) kan inneholde flere meny-elementer med en kommando (command) for hvert element som peker på hvilken funksjon som skal kjøres når elementet velges. Se i *person_main.py* i eksempelprogrammet for å se hvordan vi lager disse.
* Lister (Listbox). Lister er litt mer kompliserte da vi gjerne trenger en *scrollbar*. Vi oppretter en *Scrollbar* og en *Listbox* hver for seg og knytter dem sammen. I tillegg må vi legge til elementene i lista en og en. Bruk eksempelapplikasjonen som utgangspunkt for å bruke disse da det er litt komplisert.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment