Commit dc54e523 authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update databaser.md

parent 24b0436f
......@@ -61,7 +61,7 @@ Det første vi må gjøre når vi skal gjøre operasjoner mot en database er å
db = pymysql.connect("mysql.stud.iie.ntnu.no","nilstesd","********","nilstesd")
```
Her kobler vi oss opp mot databasen på tjeneren `"mysql.stud.iie.ntnu.no"`, med brukernavn `"nilstesd"`, et passord og tilslutt databasenavnet `"nilstesd"`. Det er standard på skolens MySQL-database at databasenavnet er det samme som brukernavnet. Når du skal prøve dette må du erstatte `********` med ditt eget passord.
Her kobler vi oss opp mot databasen på tjeneren `"mysql.stud.iie.ntnu.no"`, med brukernavn `"nilstesd"`, et passord og tilslutt databasenavnet `"nilstesd"`. Det er standard på skolens MySQL-database at databasenavnet er det samme som brukernavnet. Når du skal prøve dette må du erstatte `nilstesd` med ditt eget brukernavn og `********` med ditt eget passord.
Variabelen `db` har nå databasekoblingen vi skal bruke videre. Etter vi har kjørt spørringer mot databasen må vi **alltid** lukke databasekoblingen. Databasen har et begrenset antall koblinger å gi ut, og når vi lukker koblingen vil vi gjøre den tilgjengelig for noen andre.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment