Commit a9b46f8c authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Oppdatert oversikt og gitpod.adoc

parent 8a4673b9
Pipeline #138271 passed with stages
in 2 minutes and 22 seconds
......@@ -2,4 +2,4 @@
.gradle
# Ignore Gradle build output directory
build
build/
......@@ -2,6 +2,76 @@
link:slides/01-course-intro.html[Lysarkene] gir en oversikt over organiseringen av emnet
== Bakgrunn om SCRUM (fra i fjor)
=== Gitpod
link:slides/02-software-development.html[Lysarkene] gir en introduksjon til programvareutvikling
link:slides/gitpod.html[Lysarkene]
== Fra i fjor
=== Programvareutvikling
link:slides/02-software-development.html[Lysarkene]
=== Utvikling og kildekodehåndtering
link:slides/03-dev-and-scm.html[Lysarkene]
=== Git-demonstrasjon
link:slides/04-git-demo.html[Lysarkene]
=== Byggeverktøy og (litt om) testing
link:slides/06-build-tools-and-some-testing.html[Lysarkene]
=== Gitlab
link:slides/07-gitlab.html[Lysarkene]
=== Eksempel på arbeidsfly
link:slides/08-workflow-example.html[Lysarkene]
=== Dokumentasjon
link:slides/09-documentation.html[Lysarkene]
=== Enhetstesting
link:slides/10-unit-testing.html[Lysarkene]
=== Kodekvalitet
link:slides/11-code-quality.html[Lysarkene]
=== Moduler og modularitet
link:slides/12-modular.html[Lysarkene]
=== Designprinsipper og UML
link:slides/13-solid-uml.html[Lysarkene]
=== Git og gitlab
link:slides/14-git-gitlab.html[Lysarkene]
=== REST API
link:slides/17-rest-api.html[Lysarkene]
=== Generelle/felles problemer
link:slides/19-common-issues.html[Lysarkene]
=== Smidige verktøy
link:slides/agiletools.html[Lysarkene]
=== Kontinuerlig integrasjon
link:slides/ci.html[Lysarkene]
=== Kildekodehåndtering
link:slides/scm.html[Lysarkene]
......@@ -7,45 +7,43 @@
include::{includedir}header.adoc[]
== Problem
Rigging av utviklingsomgivelse tar mye tid
Rigging av alt som trengs for utvikling tar mye tid
[.smaller-80]
* språk og rammeverk, f.eks. python, java, javafx osv.
* støtteapplikasjoner og byggesystemer, f.eks. git, gradle, mavem, npm,, sbt osv.
* IDE-er med riktig versjon og nødvendige tillegg, f.eks. Eclipse, IntelliJ, VSCode
* ...
* IDE-er med nødvendige tillegg, f.eks. Eclipse, IntelliJ, VSCode
* alt skal spille godt sammen, versjoner må være kompatible
Spesielt problematisk for kortvarig bruk, f.eks. øvinger og eksempler
== Gitpod = Theia + git + Docker
== Gitpod = VSCode + git + Docker
[.smaller-80]
* Theia-IDE (basert på VSCode) i nettleseren startes opp fra en git-repo-lenke
* Virtuell maskin kjører i skyen
* Arbeidsområdet (workspace) og konfigurasjonen hentes fra repoet
* VSCode i nettleseren startes opp fra et git-kodelager
* Arbeidsområdet og oppsettet hentes fra kodelageret
* Virtuell linux-maskin m/terminal kjører i skyen
* Støtter alle relevante språk, rammeverk og byggesystemer
* Kobles til git-skytjeneste som github og gitlab, men kan kjøres innomhus
== Gitpod @ IDI
== Gitpod @ NTNU
[.smaller-80]
* Vi har vår egen *gitpod.idi.ntnu.no* koblet mot *gitlab.stud.ntnu.no*
(*gitpod.io* brukes mot *github.com*).
* NTNU har sin egen *gitpod.stud.ntnu.no* koblet mot *gitlab.stud.idi.ntnu.no*
(*gitpod.io* brukes mot *gitlab.com* eller *github.com*).
* brukes i IT1901 til
** https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/it1901/gitpod-templates[prosjektmaler] og -eksempler
** øvinger i personlig repo
** prosjektet i gruppe-repo
* skal prøves ut på andre studentgrupper i høst
** https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/it1901/javafx-templates[javafx-maler] og -eksempler
** øvinger i personlig kodelager
** prosjektet i gruppe-kodelager
* vil etterhvert også bli brukt i 1. klasse-emner
=== Gitpod-arkitektur
[.stretch]
image::../images/gitpod-arch.png[width=800]
== Gitpod-scenarier
Dele eksempler
......@@ -54,17 +52,17 @@ Dele eksempler
* Fagstab
** rigger opp eksempel
** gir instruksjoner i README
** publiserer i repo og deler lenke
** publiserer i kodelager og deler lenke
* Student
** åpner repo i gitpod og jobber videre
** evt. lagrer i eget repo
** åpner kodelager i gitpod og jobber videre
** evt. lagrer i eget kodelager (med *git remote*)
== Gitpod-scenarier
Få veiledning
[.smaller-80]
* Student (working inside gitpod)
* Student (jobber inni gitpod)
** tar _snapshot_
** deler snapshot-lenke med fagstab
* fagstab
......@@ -73,18 +71,17 @@ Få veiledning
== Gitpod-scenarier
Eksamen
Eksamen (om ikke så lenge, håper vi)
[.smaller-80]
* fagstab
** forberede innhold og kontekst for oppgavene
** dele gitpod-lenke, f.eks. i Inspera
* student
** åpne lenke og gjøre oppgave
** lagre besvarelse i eget repo
* sensor
** åpner repo-lenke og vurderer besvarelse
* Fagstab
** forbereder innhold og kontekst for oppgavene
** rigger opp personlig kodelager for *hver* kandidat
* Student
** åpner sitt kodelager og gjør oppgavene
** besvarelsen lagres kontinuerlig i kodelageret
* Sensor
** åpner kodelager-lenke og vurderer besvarelse
== Gitpod i IDI-emner
......@@ -96,17 +93,4 @@ Støtter mange undervisnings-scenarier
* vanlig git-arbeidsflyt
* deling av nå-tilstand vha. _snapshots_
== Typiske scenarier 1
Jobbe videre med eksempel/mal
[.smaller-80]
* fagstab gjør tilgjengelig repo med eksempel/mal
* student åpner repo i Gitpod og jobber med materialet
* tar evt. vare på det i eget repo
** lager evt. eget repo på *gitlab.stud.idi.ntnu.no*
** bytter til eget repo med *git remote*
** lagrer endringer med *git add, commit og push*
include::{includedir}footer.adoc[]
......@@ -9,7 +9,7 @@ include::{includedir}header.adoc[]
[.smaller-80][.center-paragraph]
IT1901 Fall 2020 - {LECTURE_NO}
IT1901 Fall 2021 - {LECTURE_NO}
[background-color = "#124990"]
[color = "#fff6d5"]
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment