Commit 34495c72 authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Sekvensdiagram (og en lite feilretting)

parent 528c56fa
Pipeline #84710 passed with stage
in 2 minutes and 15 seconds
......@@ -4,7 +4,7 @@ Brukergrensesnittet er laget med JavaFX og FXML.
Brukergrensesnittet er enkelt og består av en liste og et kart. Lista viser innholdet i et **LatLongs**-objekt, altså en samling **LatLong**-objekter. Når man velger et element, så vises det elementet som et punkt på kartet. En kan flytte punktet, forskyve kartet, zoome inn og ut og opprette nye **LatLong**-objekter.
Kartet implementeres av ([FxMapControl](https://github.com/ClemensFischer/FX-Map-Control), og siden biblioteket ikke er tilgjengelig i et sentral repository, så har vi bygget og lagt ved jar-filen.
Kartet implementeres av [FxMapControl](https://github.com/ClemensFischer/FX-Map-Control), og siden biblioteket ikke er tilgjengelig i et sentral repository, så har vi bygget og lagt ved jar-filen.
## Arkitektur
......@@ -36,3 +36,22 @@ FxAppUsingRestController --|> AbstractFxAppController
LocalLatLongsDataAccess ..|> LatLongsDataAccess
RestLatLongsDataAccess ..|> LatLongsDataAccess
```
Følgende sekvensdiagram illustrerer samspillet mellom kontrolleren, datatilgangsobjektet, REST-tjenesten og diverse hjelpeobjekter:
```plantuml
User -> FxAppUsingRestController: Press Add location button\n -> handleAddLocation
FxAppUsingRestController -> MapView: getCenter
MapView --> FxAppUsingRestController: a Location
FxAppUsingRestController -> RestLatLongsDataAccess: addLatLong
RestLatLongsDataAccess -> ObjectMapper: writeValueAsString
ObjectMapper --> RestLatLongsDataAccess: a JSON string
RestLatLongsDataAccess -> LatLongsService: HTTP POST "/"\n -> addLatLongs
LatLongsService --> RestLatLongsDataAccess: a JSON number
RestLatLongsDataAccess -> ObjectMapper: readValue
ObjectMapper --> RestLatLongsDataAccess: an int
RestLatLongsDataAccess --> FxAppUsingRestController: an int
FxAppUsingRestController -> FxAppUsingRestController: updateLocationViewList
FxAppUsingRestController --> User: New location appears
```
......@@ -137,11 +137,11 @@ public class RestLatLongsDataAccess implements LatLongsDataAccess {
if (realIndex < 0) {
throw new IndexOutOfBoundsException(realIndex);
}
return realIndex;
} catch (final JsonProcessingException e) {
throw new RuntimeException(e);
} catch (IOException | InterruptedException e) {
throw new RuntimeException(e);
}
return 0;
}
}
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment