Commit 2e08b92f authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Oppdatert

parent 698a0669
......@@ -21,7 +21,12 @@ Vi registrerer også et *objekt* (indirekte vha. en AbstractBinder), dette er de
### LatLongGrizzlyApp
Denne klassen brukes bare ved oppstart av serveren, f.eks. hvis den kjøres som en selvstendig applikasjon. Klassen har egne metoder for å start og stoppe serveren, og disse brukes av den varianten av JavaFX som bruker REST-API-et. En slik server kjører som en uavhengig "tråd", slik at serveren ikke nødvendigvis er kommet helt i gang når koden vår får referansen til det nyopprettede **HttpServer**-objektet (returnert av kallet til **GrizzlyHttpServerFactory.createHttpServer**). Derfor har **startServer**-metoden bygget inn muligheten til å vente på at serveren svarer før metoden returnerer.
Denne klassen brukes bare ved oppstart av serveren, f.eks. hvis den kjøres som en selvstendig applikasjon. Klassen har egne metoder for å start og stoppe serveren, og disse brukes av den varianten av JavaFX-app-en som bruker REST-API-et. Oppstartskoden tar i mot to kommandolinjeargumenter for å konfigurere serveren:
* Det første argumentet er URL-en til tjenesten. Her brukes bare port-nummeret og path-delen.
* Det andre argumentet er det initielle **LatLongs**-objektet, kodet som JSON. Uten argumentet brukes et tomt et.
Serveren kjører som en uavhengig "tråd", slik at den ikke nødvendigvis er kommet helt i gang når koden vår får referansen til det nyopprettede **HttpServer**-objektet (returnert av kallet til **GrizzlyHttpServerFactory.createHttpServer**). Derfor har **startServer**-metoden bygget inn muligheten til å vente e viss tid på at serveren svarer før metoden returnerer.
## Bygging med gradle
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment