Commit 3926e806 authored by Alexander Holt's avatar Alexander Holt
Browse files

Update README.md

parent 338a1b27
......@@ -17,8 +17,7 @@ Chat applikasjon med RESTful Java backend (JAX-RS).
## Hvordan kjøre prosjektet lokalt
For å kjøre prosjektet lokalt trenger man Maven på maskinen. Det kan lastes ned [her](https://maven.apache.org/download.cgi). Pakk ut Maven og les README som
følger med for å innstallere Maven.
For å kjøre prosjektet lokalt trenger man Maven på maskinen. Først, sjekk om det allerede er installert. Hvis ikke, kan det lastes ned [her](https://maven.apache.org/download.cgi). Pakk ut Maven og les README som følger med for å innstallere Maven.
For at meldingsapplikasjonen skal fungere trenger man en tilkobling til database for lokal kjøring. Drifterne setter opp databaser på VM.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment