Commit 338a1b27 authored by Sander's avatar Sander
Browse files

Litt mer på README-fila.

parent 5871c43d
......@@ -161,22 +161,22 @@ slik at vi slipper å tenke på det. Det eneste som kan være viktig i denne sam
Disse vil alltid være JSON for vår del, og det finnes eksempler på hvordan man gjør det i koden, noe som kan være greit å huske til man skal implementere egne
endepunkter, samt hvilket HTTP-verb man skal bruke (dette er stort sett oppgitt i oppgavene).
| Endepunkt | Verb | Hva | Type |
| --------- | --- | --- | ---- |
| / | GET | Loginside | HTML |
| /app.html | GET | Applikasjonside | HTML |
| /settings.html | GET | Innstillingside | HTML |
| /user | GET | Hent alle brukere | Data |
| | POST | Legge til bruker | Data |
| /user/{userId} | PUT | Endre bruker | Data |
| /message/{userId1}/{userId2} | GET | Hent meldinger mellom to brukere | Data |
| /message | POST | Legge til ny melding | Data |
| /groupchat | POST | Legge til ny gruppechat | Data |
| /groupchat/{groupChatId} | GET | Hent ut et gruppechat objekt | Data |
| /groupchat/{groupChatId}/message | GET | Hent ut meldinger til en gruppechat | Data |
| | POST | Legge til ny melding | Data |
| /groupchat/user/{userId} | GET | Hent ut alle gruppechatter for en bruker | Data |
| /calculator | POST | Send inn regnestykke til kalkulatorbot | Data |
| Endepunkt | Verb | Hva | Type |
| --------- | --- | --- | ---- |
| / | GET | Loginside | HTML-fil |
| /app.html | GET | Applikasjonside | HTML-fil |
| /settings.html | GET | Innstillingside | HTML-fil |
| /user | GET | Hent alle brukere | Data |
| | POST | Legge til bruker | Data |
| /user/{userId} | PUT | Endre bruker | Data |
| /message/{userId1}/{userId2} | GET | Hent meldinger mellom to brukere | Data |
| /message | POST | Legge til ny melding | Data |
| /groupchat | POST | Legge til ny gruppechat | Data |
| /groupchat/{groupChatId} | GET | Hent ut et gruppechat objekt | Data |
| /groupchat/{groupChatId}/message | GET | Hent ut meldinger til en gruppechat | Data |
| | POST | Legge til ny melding | Data |
| /groupchat/user/{userId} | GET | Hent ut alle gruppechatter for en bruker | Data |
| /calculator | POST | Send inn regnestykke til kalkulatorbot | Data |
## Databasemodell
......@@ -219,8 +219,12 @@ webtjenester som er RESTful. I resource filene brukes det følgende annoteringer
- @Consumes
- @Produces
@Path bestemmer hvilke adresse ressursene skal være tilgjengelige på. @GET, @POST og @PUT setter hvilke HTTP verb metoden
svarer til. @Consumes og @Produces definerer hva metodene tar inn, og returnerer.
@Path bestemmer hvilke adresse ressursene skal være tilgjengelige (se segmentet om endepunkter).
@GET, @POST og @PUT setter hvilke HTTP verb metoden svarer på. F.eks., en metode med @GET vil ikke svare om det kommer
inn en forespørsel til den samme adressen, dersom klienten bruker HTTP-verbet POST.
@Consumes og @Produces definerer formatet på data som kommer inn og formatet på data metoden returnerer (JSON, for oss).
Websocket er nødvendig for å hente inn nye chatmeldinger etterhvert som de skrives. Alternativet til websockets er å
hele tiden sende forespørsler for å sjekke om det er noen nye meldinger tilgjengelig.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment