Commit 23081826 authored by Magnus Schjølberg's avatar Magnus Schjølberg
Browse files

Update ex lecture 2 basic

parent 31c93fa9
%% Cell type:markdown id: tags:
# Øvingsforelesning 2 - ITGK
%% Cell type:markdown id: tags:
### Logiske uttrykk, betingelser og if-setninger
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 1: Repetisjon
%% Cell type:markdown id: tags:
**Lag et program som gjør følgende:**
1. Spør om to tall fra brukeren og lagrer disse som variabler
2. Finner ut hvilket av tallene som er det minste
3. Skriver ut "(z) er det minste tallet av (x) og (y)"
%% Cell type:code id: tags:
```
# Skriv koden din her
```
%% Cell type:markdown id: tags:
# Boolske uttrykk - prøv selv
%% Cell type:code id: tags:
```
a = True
b = False
x = 23
y = 26
z = x + 2 == y
print(z)
w = not((a and b) or x != y)
print(w)
u = a is not b and ((y - 4) <= x)
print(u)
```
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 2
%% Cell type:markdown id: tags:
**Skriv et program som gjør følgende:**
1. Spør en bruker om tre tall, ett om gangen
2. Sjekker om summen av de to første er lik det tredje
3. Skriver ut resultatet til bruker
%% Cell type:markdown id: tags:
*Hint:*
* `a + b == c`
%% Cell type:code id: tags:
```
# Skriv koden din her
```
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 3
%% Cell type:markdown id: tags:
Skriv et program som tar inn et tall og sjekker om det er et partall <br>
*Hint:*
* Sjekk om resten er 0 når det deles på 2
**Ekstraoppgave**
* Skriv ut om det er partall eller oddetall
%% Cell type:code id: tags:
```
# Skriv koden din her
```
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 4
%% Cell type:markdown id: tags:
Lag et program som ber om et passord og sjekker om det er likt et passord som du har lagret i en variabel i koden. <br>
*Hint:*
* a == b
* Start med å opprette en variabel “passord” som inneholder passordet ditt.
**Ekstraoppgave**
* Sjekk om det er likt uavhengig av små eller store bokstaver
%% Cell type:code id: tags:
```
# Skriv koden din her
```
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 5
%% Cell type:markdown id: tags:
Lag et program som tar inn et tall og skriver ut ` "(tall) er et partall"` hvis det er et partall <br>
*Hint:*
* `if <logisk uttrykk>:`
**Ekstraoppgave:**
* Print ut «<tall> er et oddetall» hvis det er oddetall
%% Cell type:code id: tags:
```
# Skriv koden din her
```
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 6
Lag et program som spør om et etternavn. Hvis det er likt ditt etternavn skal det skrive ut `«Dette er en match!!»`
%% Cell type:code id: tags:
```
# Skriv koden din her
```
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 7
Lag et program som tar inn to tall. Programmet skal skrive ut `”(tall1) er større enn eller lik (tall2)”` eller`”(tall1) er mindre enn (tall2)” `avhengig av tallene. <br>
*Hint:*
* `tall1 > tall2`
**Ekstraoppgave:**
* Utvid programmet til å gi en spesiell beskjed dersom tallene er like
%% Cell type:code id: tags:
```
# Skriv koden din her
```
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 8
Kjell trenger help til å bestemme hva han skal ha med til lunsj. Han har en regel han vil følge, men sliter med å huske den. Regelen er:
* På mandag, onsdag og fredag spiser han brødskive med geitost
* På tirsdag og torsdag spiser han rundstykke med salami
Lag et program der Kjell kan skrive inn hvilken ukedag et er, og deretter få vite hva han skal ha til lunsj
%% Cell type:code id: tags:
```
# Skriv koden din her
```
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 9
**Lage et program som gjør følgende:**
* Tar inn to tall (kalt `tall1` og `tall2`).
* Dersom de er like skal programmet skrive ut `”Gratulerer, tallene er like” `
* Hvis `tall1` er større enn `tall2` skal det skrive ut ”`Tall1 er <differanse mellom tallene> større enn tall2`”.
* Dersom `tall2` er større enn `tall1` skal programmet skrive ut ”`Tall1 er <differanse mellom tallene> mindre enn tall2`”.
* Til slutt skal programmet skrive ut ”`Takk for denne gang`
%% Cell type:markdown id: tags:
### Logikkflyt:
<img src="if-setninger.jpg" style="width: 500px;">
%% Cell type:code id: tags:
```
# Skriv koden din her
```
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 10
Lag et program som tar inn en tekststreng fra brukeren. Ut i fra strengen kan følgende fire ting skje
<br>
1. Dersom strengen er lik `”IalwaysCheat”` skal programmet skrive ut `”Juksing er ikke lov, prøv igjen senere” `
2. Ellers, dersom lengden på strengen er større enn 4 og mindre enn 10 skal programmet skrive ut `”Dette var en streng med perfekt lengde”`.
* `len(streng)` gir lengden på strengen med navn ”streng”.
3. Ellers, hvis strengen starter på `”hei”` og har mer enn 6 tegn skal programmet skrive ut `”Hei på deg også”`
* Hint: streng.startswith("hei") gir True hvis strengen starter med ”hei”
4. Ellers skal programmet skrive ut `”Dette var en kjedelig streng”`
%% Cell type:code id: tags:
```
# Skriv koden din her
```
%% Cell type:markdown id: tags:
# Kladdefelt
Nedenfor kan du kladde kode eller skrive andre notater
%% Cell type:code id: tags:
```
# Skriv koden din her
```
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment