Commit cfc508cf authored by Iver Karlsbakk Småge's avatar Iver Karlsbakk Småge
Browse files

installasjon for mac

parent 12cae19b
Pipeline #184281 passed with stage
in 16 seconds
site
\ No newline at end of file
# generert html
site
# mac :(((
**/*.DS_Store
......@@ -2,8 +2,12 @@
Dette er repoet som holder dokumentasjonen til faget. Det er satt opp gitlab ci, så alle endringer på main branch reflekteres til den offisielle dokumentasjonen på push eller godkjent pull request.
Nettsiden finnes på <https://tdt4102.pages.stud.idi.ntnu.no/documentation/>
## Hvordan kjøre lokalt
`pip install -r requirements.txt` - Installer de nødvendige bibliotekene
`mkdocs serve` - Start en lokal server med live-reloading
`mkdocs build` - Kompiler filene lokalt
Dersom python scripts ikke er på path kan du bruke `python -m mkdocs`, men jeg anbefaler på det sterkeste å legge de til på path. Pip gir warnings om dette på install.
# Installering
# Installering
## VSCode
......@@ -10,28 +10,40 @@ Deretter kan du åpne en gitt mappe eller fil fra terminalen med `code <fil/mapp
### TDT4102 Extension
Åpne extensions-skjermen ved å klikke på extensions-knappen på venstre side. Søk opp extensionen `TDT4102 Tools`.
Åpne extensions-skjermen ved å klikke på extensions-knappen på venstre side (1). Søk opp extensionen `TDT4102 Tools` (2).
(TODO: Bilde)
![Bilde av hvor man kan finne extensions](../images/mac_finn_extension.png)
Extensionen guider deg gjennom resten av installasjonen, men under er hvordan man gjør det manuelt.
## Hurtiginstallasjon
## Xcode command line tools
1. Trykk på ++cmd+shift+p++ for å åpne kommandopalletten.
2. Skriv inn til du får opp kommandoen: `TDT4102: Install required tools`
3. ++enter++ for å kjøre kommandoen
4. En terminal vil åpne seg og be deg om passord. Her vises verken passordet eller prikker mens du skriver. Deretter vil den be deg om å trykke ++enter++ for å konfirmere installasjonen. ![Bilde av hvor man skriver passord](../images/mac_skriv_passord.png)
5. Vent til progressen nede i høyre hjørne er ferdig. Dette kan ta litt tid.
6. ++cmd+shift+p++ deretter `TDT4102: Perform a health check of the setup` for å verifisere at installasjonen var suksessfull.
## Manuell installasjon
### Xcode command line tools
`xcode-select --install`
## Homebrew
### Homebrew
Kopier installasjonsskriptet fra <https://brew.sh/index>, og kjør det i terminalen. Det kommer til å be deg om passord underveis.
BARE M1: Deretter legger du det til på path med kommandoen `echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile`. Dette gjør at kommandoen `$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)` kjøres hver gang du åpner terminalen. Kjør den en gang manuelt eller restart terminalen for å få tilgang til kommandoen `brew`.
Kopier installasjonsskriptet fra `https://brew.sh/index`, og kjør det i terminalen.
Deretter legger du det til på path med kommandoen `echo 'eval "$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)"' >> ~/.zprofile`. Dette gjør at kommandoen `$(/opt/homebrew/bin/brew shellenv)` kjøres hver gang du åpner terminalen. Kjør den en gang manuelt eller restart terminalen for å få tilgang til kommandoen `brew`.
Verifiser at stegene over er gjennomført ved å kjøre `brew --version`.
### Meson
#### Meson
`brew install meson`
Kjør `meson --version` for å verifisere at det er på PATH.
### Clang
#### Clang
`brew install llvm`
`brew link llvm`
Merk at dersom du kjører `clang --version` så står det fortsatt at du bruker apple clang. Dette løser vi i byggesystemet senere.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment