Commit ee2f3cb8 authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Fixed READMEs

parent d1d0b3a9
......@@ -4,7 +4,8 @@
Repo med kode laget ved tagning av forelesningsvideoer. Mer om hvert eksempel ligger i de enkelte pakkene:
- [delegering](./videoer/src/delegering/README.md)
- [io](videoer/src/io/README.md)
- [delegering](videoer/src/delegering/README.md)
- [delegering2](videoer/src/delegering2/README.md)
- [observerbar](videoer/src/observerbar/README.md)
- [observerbar2](videoer/src/observerbar2/README.md)
......
# Input/output
I dette eksemplet ser vi på input/output av en samling ([Points](Points.java)) av punkter ([Point](Point.java)) vha. noen av Java sine klasser for input/output (io).
Vi har også laget en JavaFX-app som illustrerer bruken av IO i en relevant sammenheng.
## Klassene
- [Point](Point.java) - En enkel dataklasse for et x,y-koordinatpar.
- [Points](Points.java) - En såkalt "container"-klasse som holder en samling av [Point](Point.java)-objekter, samt et sett med nøkkel-verdi-par for meta-data om punktsamlingen.
- [PointsIO](PointsIO.java) - Klassen som implenterer lesing og skriving av et enkelt tekstformat for punktsamlingen m/metadata.
- [PointsApp](PointsApp.java) - Applikasjonsklassen, som leser inn og viser frem innholdet i [Points.fxml](Points.fxml).
- [Points.fxml](Points.fxml) - Grensesnittet består av et tekstfelt for filnavn eller URL, noen aksjonsknapper og et visningspanel for punktene som en strek-graf.
- [PointsController](PointsController.java) - Reagerer på aksjonsknappene (og tekstfeltet) ved å lese inn punkter og viser dem frem.
## Tekstformatet
Formatet er linjebasert og støtter
- kommentarer fra og med #-tegnet
- egenskaper med navn og verdi (kjenner igjen true/false (Boolean), heltall (Integer) og tar resten som String)
- punktene, som x,y-par skilt med mellomrom (whitespace)
Eksempel:
```
# everything after the first # is a comment
name: Dataset for measurement # name property, type defaults to String
seriesNum: 1 # numbers are recognized
x-axis-is-time:true # booleans are recognized
3,4 5,3
6,2
```
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment