Commit e02c72e5 authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Begynnelsen på en plan

parent bd2ab412
# todo-list
# todo-list-prosjektet
Dette prosjektet er et utviklingsprosjekt tilsvarende det en skal gjennom i IT1901. Det er ment å være til et nyttig eksempel på flere måter:
- Det viser hvordan prosjektet kan deles opp i mange fokuserte og håndterbare trinn
- Prosjektoppsett og kodingsteknikker
- Det er utgangspunktet for en videoserie som også viser hvordan det jobbes praktisk med utviklingsverktøy
Ikke alt vi gjør blir tatt opp på video, noe arbeid vil bli gjort som forarbeid eller mellom episodene, videoene skal gi en oversikt over alt arbeidet.
## Plan over arbeidet/episodene
Her følger oversikt over arbeidet/episodene. Først er dette en plan, men etterhvert som arbeidet blir utført så blir det en oversikt over faktisk gjennomfør arbeid.
### Gitpodifisering av repoet
Planen er å bruke både gitpod og Eclipse til utvikling, hhv. en nettleserbasert og desktop-basert IDE.
Første trinn blir å "gitpodifisere" repoet, dvs. gjøre at gitpod kan startes opp rett fra repo-sida på gitlab.
### Oppsett av første trinn av utviklingsprosjektet
I første omgang skal vi sette opp et enkelt JavaFX-prosjekt med maven som bygge-system.
Vi tar utgangspunkt i malen som ligger i *javafx-maven*-grenen i [gitpod-templates-repoet](https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/it1901/gitpod-templates)
Så gjør vi nødvendige tilpasninger, slik at det passer til vårt bruk (f.eks. endres navnet).
Merk at prosjektoppsettet er enklere enn det vil måtte bli, men vi gjør det sånn for å komme raskere i gang.
### Vår første utviklingsoppgave: Et enkelt API for todo-lister m/tester
### Et enkelt JavaFX-GUI for todo-lista
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment