Commit 7b6c712f authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Litt opprydding og en ny kodetur

parent c246022e
{
"title": "core-modulen",
"steps": [
{
"file": "todolist/pom.xml",
"line": 10,
"description": "pom.xml inneholder konfigurasjonen til prosjektet."
},
{
"file": "todolist/pom.xml",
"line": 14,
"description": "<properties>-seksjonen definerer konfigurasjonsvariabler som kan brukes andre steder."
}
],
"ref": "master"
}
\ No newline at end of file
{
"$schema": "https://aka.ms/codetour-schema",
"title": "Todo-list-oversikt",
"steps": [
{
"title": "Introduction",
"description": "Todo-list er et eksempel på en desktop-applikasjon for en rest-API-basert applikasjon, som bygges med maven.\nDenne kodeturen gir en oversikt over innholdet i prosjektet."
},
{
"file": "todolist/pom.xml",
"description": "Toppnivå-modulen angir modulene som prosjektet består av og innstillingene som er felles for disse.\n`module`-elementene angir mapper som inneholder del-modulene til hovedmodulen, her ser vi finner sub-moduler i mappene\n`core`, `fxutil`, `fxui`, `rest`, `integrationtest` og `springboot/restserver`.",
"line": 163
},
{
"file": "todolist/pom.xml",
"description": "`<properties>`-elementet i pom.xml-fila (eller bare pom-fila) angir egenskaper som blir brukt i andre innstillinger eller konfigurasjonselementer.\nSelve egenskapene angis direkte som element-navnet, her heter egenskapen `project.build.sourceEncoding`.\nDisse brukes andre steder ved å angi `${property}` inni attributte-verdier. Her er det tegnkodingen i kildekode som angis som `UTF-8?`.",
"line": 13
},
{
"file": "todolist/pom.xml",
"description": "<dependencyManagement>-elementet brukes for å angi avhengigheter og deres versjoner,\nslik at det sikres at alle del-moduler bruker de samme versjonene for dere avhengigheter.\nElementet sier ikke at denne modulen (altså hovedmodulen) har denne avhengigheten, men\nangir at en tilsvarende avhengighet i en del-modul må ha denne versjonen.\nI del-modulen oppgir en da ikke versjonen, den plukker automatisk opp versjonen som er angitt her.",
"line": 24
},
{
"file": "todolist/pom.xml",
"description": "Plugins er tillegg til maven, som bidrar med byggetrinn knyttet til faser.\n<pluginManagement>-elementet lar deg konfigurere disse tilleggene, uten at de aktiveres, slik at en sikrer at\nsamme konfigurasjon gjelder for alle aktiveringer i del-moduler.\nHer konfigureres kompilator-tillegget (maven-compile-plugin) til å ha en bestemt versjon, tegnkoding og Java-versjon (source og target).\nDel-moduler slipper dermed å oppgi dette på nytt i sin pom-fil.",
"line": 71
},
{
"file": "todolist/pom.xml",
"description": "Surefire-tillegget bidrar med byggetrinn for kjøring av JUnit-tester og vil som default kjøre JUnit 5-tester.",
"line": 75
},
{
"file": "todolist/pom.xml",
"description": "Checkstyle-tillegget bidrar med kodekvalitetsjekker.\n`<dependency>`-elementet under angir hvilken versjon av `checkstyle`-biblioteket som brukes,\nmens konfigurasjonen angir hva slags konfigurasjonsfil som brukes og andre innstillinger.\n`<executions>`-elementet knytter `check`-trinnet til `verify`-fasen, slik at kodekvalitetsjekken kjøres som en del av `verify`-fasen.",
"line": 86
},
{
"file": "todolist/pom.xml",
"description": "Spotbugs-tillegget bidrar også med en kodekvalitetsjekk, basert på statisk analyse av class-filene.\nSom for `checkstyle`-tillegget, så knyttes spotbugs sitt `check`-trinn til `verify`-fasen.",
"line": 115
},
{
"file": "todolist/pom.xml",
"description": "Jacoco-tillegg rigger opp samling av data om testdekningsgrad ved kjøring av tester og\nbidrar med et eget rapporteringstrinn basert på innsamlede data. Rapportene havner i\nen egen `jacoco`-mappe under `target/site`-mappa.",
"line": 134
}
],
"ref": "master"
}
\ No newline at end of file
{
"title": "TodoList-oversikt",
"steps": [
{
"title": "introduksjon",
"description": ""
},
{
"title": "core-modulen",
"description": ""
}
],
"description": "Oversikt over todo-list-eksemplet"
}
\ No newline at end of file
......@@ -66,7 +66,7 @@
<version>3.8.1</version>
<configuration>
<encoding>UTF-8</encoding>
<release>16</release>
<release>14</release>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
......
......@@ -6,7 +6,6 @@ import jakarta.ws.rs.PathParam;
import jakarta.ws.rs.Produces;
import jakarta.ws.rs.core.Context;
import jakarta.ws.rs.core.MediaType;
import javax.inject.Inject;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import todolist.core.AbstractTodoList;
......
......@@ -13,9 +13,6 @@ import org.glassfish.jersey.logging.LoggingFeature;
import org.glassfish.jersey.server.ResourceConfig;
import org.glassfish.jersey.test.JerseyTest;
import org.glassfish.jersey.test.TestProperties;
import org.glassfish.jersey.test.grizzly.GrizzlyTestContainerFactory;
import org.glassfish.jersey.test.spi.TestContainerException;
import org.glassfish.jersey.test.spi.TestContainerFactory;
import org.junit.jupiter.api.AfterEach;
import org.junit.jupiter.api.BeforeEach;
import org.junit.jupiter.api.Test;
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment