Commit 51c2036b authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Oppdaterte README med episodeoversikt og lenker til videoene.

parent 48a27aa3
......@@ -31,12 +31,63 @@ Vi tar utgangspunkt i [brukerhistorie 1](brukerhistorier.md) og definerer tre br
API-et består av to klasser, **TodoList** og **TodoItem**, hvor den første inneholder flere av den andre.
**TodoList** har metoder for å legge til, fjerne og hente ut TodoItem-elementer.
Det ble to episoder, episode 2 og 2b.
Det ble [to episoder](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=54fc1b77-4d04-4fcb-8df2-ac32009ee479), episode 2 og 2b.
### JSON-basert tekstformat for handlelist-data
Vi bruker Jackson-biblioteket og implementerer serialisering- og deserialisering-klasser.
Det ble to episoder, episode 3 og 3b.
Det ble [to episoder](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=048886e9-1d6b-4727-87e8-ac32008f58c6), episode 3 og 3b.
### Et enkelt JavaFX-GUI for todo-lista
Vi bruker et **ListView** med en egen **ListCell**-subklasse som styrer hvordan hver rad ser ut.
Hver rad inneholder en avkrysningsboks (**CheckBox**) og en tekst (**Label**).
I redigeringsmodus brukes et tekstfelt for redigering av teksten.
Det ble [fem episoder](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=4c54ab10-3aeb-427c-9ed0-ac3200a06eea), episode 4, 4b, 4c, 4d og 4e.
### Konfigurering av verktøy for kodekvalitet
Vi konfigurerer opp tre verktøy knyttet til kodekvalitet:
- [checkstyle](https://checkstyle.sourceforge.io) - sjekker mer overfladiske og stilmessige egenskaper til koden som tekst
- [spotbugs](https://spotbugs.github.io/) - analyserer koden for vanlige feil
- [jacoco](https://www.jacoco.org) - samler inn og presenterer informasjon og testdekningsgrad
Det be [én episode](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=4ff212a2-15f2-4009-9ec3-ac38010531bc), episode 5.
### Ulike typer forbedringer i brukergrensesnittet
Det ble [tre episoder](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=954e3cfb-8692-4d91-ac65-ac3d0140642a), episode 6,6b og 6c.
### Oppdeling i flere moduler
Vi deler opp prosjektet i to moduler, én for kjernekoden (logikk og serialisering) og en for brukergrensesnittet.
Det ble [to episoder](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=a3a720db-ad1e-4d04-a0c9-ac3f00a893ef), episode 7 og 7b.
### Om testing av brukergrensesnittet med TestFX
Vi implementerer (endelig) tester for brukergrensesnittkoden, vha. TestFX.
Det ble [to episoder](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=77561481-581a-4731-8867-ac41007ae0e9), episode 8 og 8b.
### Kapsle inn bruken av Jackson
Vi ønsker å unngå at andre moduler får en kompileringsavhengighet til Jackson, bare fordi core-modulen har det.
Det ble [to episoder](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=84e11eef-3289-420b-8721-ac4400fa3a80), 9 og 9b.
### Bruk av greiner for utviklingsoppgaver
Vi viser hvordan vi kan (og bør) bruke greiner for hver utviklingsoppgave.
Det ble [tre episoder](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=a6a3fa27-9553-4043-8374-ac4700a9d6c3), 10, 10a og 10b.
### Oppdeling av FXML og flere kontrollere
Vi ønsker å unngå at kontrollerklassen blir for stor og kompleks, ved å dele opp i flere FXML-filer og tilhørende kontrollere.
Det ble [én episode](https://ntnu.cloud.panopto.eu/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=8a8df17e-45e7-4a42-ab2c-ac4b00bec6fb), episode 11.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment