Commit ace5eac5 authored by Janita Lillevik Røyseth's avatar Janita Lillevik Røyseth
Browse files

Merge remote-tracking branch 'origin/master'

parents 63725a60 70d009b0
Pipeline #135214 passed with stage
in 14 seconds
......@@ -9,16 +9,30 @@ generatepdf:
- dpkg -i wkhtmltox_0.12.6-1.focal_amd64.deb # Installerer pakken vi lastet ned i forrige steg
- apt-get -y install nodejs # installerer nodejs
- apt-get -y install npm # installerer npm, som er en pakkehåndterer (litt likt apt-get) for (hovedsaklig) javascript-biblioteker
- npm install -g github-wikito-converter # installerer wiki-til-html-konverterer via npm
- npm install -g github-wikito-converter # installerer wiki-til-html-konverterer via npm
- apt-get -y install git # installerer git
- export my_url="${CI_PROJECT_URL:8}" # Fjerner https:// fra URLen
- export final_url="https://gitlab-ci-token:$CI_JOB_TOKEN@$my_url" # Bruker CI-token for å omgå krav til brukernavn/passord
- git clone "$final_url.wiki.git" # hver eneste gitlab-wiki ligger i et eget repo, og kan klones med git som man kloner andre prosjekter
- gwtc TODO-List-application.wiki # NB! DERSOM DENNE FEILER, ERSTATT MED NAVNET PÅ REPOET (enkelte gitlab-instanser ser ut til å gi denne feil verdi for gruppeprosjekter)
- gwtc TODO-List-application.git # NB! DERSOM DENNE FEILER, ERSTATT MED NAVNET PÅ REPOET (enkelte gitlab-instanser ser ut til å gi denne feil verdi for gruppeprosjekter)
- wkhtmltopdf documentation.html wiki.pdf # Dette konverterer fra HTML til PDF
artifacts:
paths:
- wiki.pdf # Vi gjør fila tilgjengelig som en nedlastbar artefakt (CI/CD -> Pipelines, deretter ikon helt til høyre for bygget). Fila kalles wiki.pdf.
only:
- wiki.pdf # Vi gjør fila tilgjengelig som en nedlastbar artefakt (CI/CD -> Pipelines, deretter ikon helt til høyre for bygget). Fila kalles wiki.pdf.
only:
- web # Only web gjør at vi kun kjører denne delen av pipeline når en trykker på knappen "Run pipeline"
# NB! Javadoc genereres IKKE under bygging av prosjektet. Man må kjøre javadoc lokalt og legge til katalogen (med navnet "javadoc")
# til roten av prosjektet. Ellers vil denne delen feile.
pages:
stage: deploy
script:
- mkdir .public
- cp -r javadoc/* .public
- mv .public public
artifacts:
paths:
- public
only:
- master
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment