Commit 13b82b28 authored by Janita Lillevik Røyseth's avatar Janita Lillevik Røyseth
Browse files

Update .gitlab-ci.yml

parent 88d09e98
Pipeline #134492 failed with stage
in 1 minute and 20 seconds
......@@ -14,7 +14,7 @@ generatepdf:
- export my_url="${CI_PROJECT_URL:8}" # Fjerner https:// fra URLen
- export final_url="https://gitlab-ci-token:$CI_JOB_TOKEN@$my_url" # Bruker CI-token for å omgå krav til brukernavn/passord
- git clone "$final_url.wiki.git" # hver eneste gitlab-wiki ligger i et eget repo, og kan klones med git som man kloner andre prosjekter
- gwtc idata1002_2021_group5.wiki # NB! DERSOM DENNE FEILER, ERSTATT MED NAVNET PÅ REPOET (enkelte gitlab-instanser ser ut til å gi denne feil verdi for gruppeprosjekter)
- gwtc TODO-List-application.wiki # NB! DERSOM DENNE FEILER, ERSTATT MED NAVNET PÅ REPOET (enkelte gitlab-instanser ser ut til å gi denne feil verdi for gruppeprosjekter)
- wkhtmltopdf documentation.html wiki.pdf # Dette konverterer fra HTML til PDF
artifacts:
paths:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment