Commit ceb3197b authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update mini-python-course.md

parent 0e32af2d
# Introduksjon
bla bla
# Innhold
Introduksjon
IDE
Hello World
...
...
...
Datatyper
...
Kotrollflyt
...
# Introduksjon
bla bla
## IDE
Man kan skrive kode med en enkel teksteditor, men det er lettere å bruke et program som er spesiallaget til dette formålet. Derfor bruker vi gjerne en *IDE* (Integrated Development Environment). Det finnes flere IDE'er som er brukbare for hvert språk, og noen IDE'er kan brukes til flere programmeringsspråk. Vi skal bruke en enkel IDE som er spesiallaget for Python-undervisning. Denne IDE'en heter "Thonny" og vi kan laste den ned herfra: [http://thonny.org](http://thonny.org). Hvis noen ønsker å bruke en mer avansert IDE er det mulig å bruke andre, f.eks [PyDev](http://www.pydev.org/),
men jeg vil anbefale å bruke Thonny da det er denne som brukes i undervisningen.
......@@ -600,7 +611,9 @@ Sum: 27
Gjennomsnitt: 6.75
```
# Kontrollstrukturer
# Kontrollflyt
I dette kapittelet skal vi lære om kontrollflyt, rekkefølgen på instruksjonene i et program og hvordan vi kan endre denne utifra hva som skjer i programmet. I forrige leksjon snakket vi om boolske variabler og logiske uttrykk. Det er nettopp slike vi skal bruke for å ta avgjørelser underveis i et program.
## If-Else
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment