Commit 91f7f05e authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update mini-python-course.md

parent 1ece35fd
......@@ -3,16 +3,33 @@
* Introduksjon
* IDE
* Hello World
* ...
* Instruksjoner
* Kodefeil
* Løkker
* Variabler
* Input
* Oppgaver
* Kommentarer
* Datatyper
* ...
* Streng
* Tall
* Boolean
* Liste
* Oppgaver
* Kontrollflyt
* ...
* If-Else
* Elif
* Innrykk
* For-løkker
* While-løkker
* Funksjoner
* Auto-completion
* Oppgave
* Bruke biblioteker
# Introduksjon
bla bla
I denne leksjonen skal vi gå gjennom grunnleggende programmering med Python.
## IDE
Man kan skrive kode med en enkel teksteditor, men det er lettere å bruke et program som er spesiallaget til dette formålet. Derfor bruker vi gjerne en *IDE* (Integrated Development Environment). Det finnes flere IDE'er som er brukbare for hvert språk, og noen IDE'er kan brukes til flere programmeringsspråk. Vi skal bruke en enkel IDE som er spesiallaget for Python-undervisning. Denne IDE'en heter "Thonny" og vi kan laste den ned herfra: [http://thonny.org](http://thonny.org). Hvis noen ønsker å bruke en mer avansert IDE er det mulig å bruke andre, f.eks [PyDev](http://www.pydev.org/),
......@@ -886,45 +903,6 @@ Dette gjelder også variabler. I eksempelet under kommer både den innebygde fun
![](images/Thonny16.png)
## Eksempelprogram
La oss benytte oss av flere av konseptene vi har lært i denne leksjonen for å lage et større program.
La oss lage en funksjon som lar brukeren velge mellom addisjon, subtraksjon, multiplikasjon og divisjon.
```python
def velg_operasjon():
valg = input("Velg regnemåte\n 1. Addisjon\n 2. Subtraksjon\n 3. Multiplikasjon\n 4. Divisjon\n")
while int(valg) < 1 or int(valg) > 4:
print("Ugyldig menyvalg!")
valg = input("Velg regnemåte\n 1. Addisjon\n 2. Subtraksjon\n 3. Multiplikasjon\n 4. Divisjon\n")
return int(valg)
```
La oss i tillegg lage en funksjon som utfører regneoperasjonen, med to tall og gitt regneoperasjon:
```python
def utregning(tall1, tall2, operasjon):
if operasjon == 1:
resultat = tall1 + tall2
elif operasjon == 2:
resultat = tall1 - tall2
elif operasjon == 3:
resultat = tall1 * tall2
else:
resultat = tall1 / tall2
return resultat
```
Så kan vi skrive kode som bruker begge disse funksjonene for å lage en "kalkulator":
```python
tall1 = hent_et_tall(0, 9)
tall2 = hent_et_tall(0, 9)
operasjon = velg_operasjon()
resultat = utregning(tall1, tall2, operasjon)
print("Svaret er : " + str(resultat))
```
## Oppgave
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment