Commit 2abd58fc authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update gui.md

parent 19544d86
......@@ -216,6 +216,8 @@ Og gir følgende grid:
![](images/Tkinter5.png)
Legg merke til at scrollbaren legges i en egen kolonne til høyre.
# Eksempelapplikasjon
Applikasjonen ligger på *GitHub*: [https://github.com/nilstes/simple-python-gui-app](https://github.com/nilstes/simple-python-gui-app). Dette er et vanlig sted å lagre kildekode på, og er et nyttig verktøy å bruke for å dele kildekode i et prosjekt. Dere kan laste ned koden ved å velge den grønne knappen til høyre med teksten `Clone or download`, og deretter `Download ZIP`. Pakk så ut zip-filen på maskinen din og åpne kodefilene fra Thonny. Det kan være lurt å legge disse kodefilene i en egen prosjekt-mappe på datamaskinen din for at det skal bli enklere å finne dem. Det vil det være lurt å gjøre for deres eget prosjekt også.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment