Commit 1ece35fd authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update mini-python-course.md

parent c03fa866
......@@ -126,9 +126,7 @@ Her setter vi først variabelen `a` til 5, så setter vi variabelen `b` til 6. D
Merk innholdet i ruten til høyre. Denne viser nå verdien av alle variablene slik de var på slutten av eksekveringen (kjøring) av koden. Vi kan også bruke denne ruten til å vise verdien av variablene mens vi kjører. Dette kaller vi "debugging".
Vi bruker variabler for å lagre verdier. Dere husker kanskje variabler fra matematikken?
I følgende eksempel sier vi at variabelen `a` skal ha verdien 5.
Vi bruker variabler for å lagre verdier. I følgende eksempel sier vi at variabelen `a` skal ha verdien 5.
```python
a = 5
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment