Commit 082a5f46 authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update mini-python-course.md

parent 6998b9d3
......@@ -8,14 +8,14 @@
* [Løkker](#løkker)
* [Variabler](#variabler)
* [Input](#input)
* [Oppgaver](#oppgaver)
* [Oppgaver](#oppgaver1)
* [Kommentarer](#kommentarer)
* [Datatyper](#datatyper)
* [Streng](#streng)
* [Tall](#tall)
* [Boolean](#boolean)
* [Liste](#liste)
* [Oppgaver](#oppgaver)
* [Oppgaver](#oppgaver2)
* [Kontrollflyt](#)
* [If-Else](#if-else)
* [Elif](#elif)
......@@ -24,7 +24,7 @@
* [While-løkker](#while-løkker)
* [Funksjoner](#funksjoner)
* [Auto completion](#auto-completion)
* [Oppgave](#oppgave)
* [Oppgave](#oppgaver3)
* [Bruke biblioteker](#bruke-biblioteker)
# Introduksjon
......@@ -177,6 +177,7 @@ Kommandoen på den første linjen sier at vi skal skrive ut teksten `"Skriv inn
![](images/Thonny14.png)
<a name="oppgaver1"/>
## Oppgaver
Nå skal dere prøve å løse noen konkrete oppgaver. Bruk kodeeksemplene i leksjonen som utgangspunkt.
......@@ -601,6 +602,7 @@ liste = ["Karl", "Karlsen" , 18, True]
Merk at hvis lista har forskjellige datatyper, så kan vi ikke sortere lista siden man ikke kan sammenligne strenger med tall.
<a name="oppgaver2"/>
## Oppgaver
### Oppgave 1
......@@ -904,6 +906,7 @@ Dette gjelder også variabler. I eksempelet under kommer både den innebygde fun
![](images/Thonny16.png)
<a name="oppgaver3"/>
## Oppgave
* Lag et program som lar brukeren skrive inn flere positive tall.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment