Commit 0237c9fc authored by Nils Tesdal's avatar Nils Tesdal
Browse files

Update gui.md

parent 7b8951e4
......@@ -190,6 +190,8 @@ Rutenettet som ble brukt i dette eksempelet har to kolonner og to rader:
![](images/Tkinter2.png)
Merk at bredden på rutene tilpasser seg, etter størrelsen på knappene og tekstboksene vi putter inni dem. Merk også at søk-knappen har plassert seg midtstilt i de to rutene den har fått tildelt.
I tillegg kan vi si at det skal være 10 piksler foran og etter ledeteksten og 3 piksler over og under både ledeteksten og tekstfeltet:
```python
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment