Commit 2059cd50 authored by NilsTesdal's avatar NilsTesdal
Browse files

Oppdaterte README

parent 0ae1a874
......@@ -27,12 +27,12 @@ npm start
[http://localhost:8080](http://localhost:8080)
5. Kjør cypress:
5. Kjør testene
Åpne et nytt konsoll i prosjektmappen.
Det er lagt inn script-definisjon i package.json så vi kan enkelt kjøre testene med:
```
npx cypress open
npm test
```
Hvis du får feilmelding som sier at cypress executable ikke er funnet kan du kjøre følgende før du prøver å starte cypress på nytt (jeg måtte det):
......@@ -43,16 +43,9 @@ npx cypress install
(npx er inkludert med npm > v5.2)
6. Kjør testene
Det er lagt inn script-definisjon i package.json så vi kan enkelt kjøre testene med:
```
npm test
```
7. Sjekk resultatet
6. Sjekk resultatet
Denne testen kjørte nå i en "headless" eller virtuell browser. Dette betyr at vi også kan kjøre testene som endel av et skript, f.eks på en CI-server.
Resultatet vises på konsollet, men kan også sees i en video under mappen *cypress/video*.
Ved veil kommer det også skjermdumper under *cypress/screenshots*.
\ No newline at end of file
Kjøringen vises altså ikke i en nettleser, men vi får en testrapport på konsollet.
En video fra den virtuelle nettleseren kommer imidlertid i mappen *cypress/video* etter kjøring.
Ved feil kommer det også skjermdumper under *cypress/screenshots*.
\ No newline at end of file
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment