Commit 96e306f2 authored by Magnus Schjølberg's avatar Magnus Schjølberg
Browse files

Add LF for exercise lecture 2 (basic)

parent 23081826
%% Cell type:markdown id: tags:
# Øvingsforelesning 2 - ITGK
%% Cell type:markdown id: tags:
### Logiske uttrykk, betingelser og if-setninger
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 1: Repetisjon
%% Cell type:markdown id: tags:
**Lag et program som gjør følgende:**
1. Spør om to tall fra brukeren og lagrer disse som variabler
2. Finner ut hvilket av tallene som er det minste
3. Skriver ut "(z) er det minste tallet av (x) og (y)"
%% Cell type:code id: tags:
``` python
tall1 = int(input("Tall1: "))
tall2 = int(input("Tall2: "))
minst = min(tall1, tall2)
print(minst, "er det minste tallet av", tall1, "og", tall2)
```
%% Output
Tall1: 5
Tall2: 10
5 er det minste tallet av 5 og 10
%% Cell type:markdown id: tags:
# Boolske uttrykk - prøv selv
%% Cell type:code id: tags:
``` python
a = True
b = False
x = 23
y = 26
z = x + 2 == y
print(z)
w = not((a and b) or x != y)
print(w)
u = a is not b and ((y - 4) <= x)
print(u)
```
%% Output
False
False
True
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 2
%% Cell type:markdown id: tags:
**Skriv et program som gjør følgende:**
1. Spør en bruker om tre tall, ett om gangen
2. Sjekker om summen av de to første er lik det tredje
3. Skriver ut resultatet til bruker
%% Cell type:markdown id: tags:
*Hint:*
* `a + b == c`
%% Cell type:code id: tags:
``` python
tall1 = int(input("Tall1: "))
tall2 = int(input("Tall2: "))
tall3 = int(input("Tall3: "))
sjekk = tall1 + tall2 == tall3
print(sjekk)
```
%% Output
Tall1: 3
Tall2: 3
Tall3: 6
True
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 3
%% Cell type:markdown id: tags:
Skriv et program som tar inn et tall og sjekker om det er et partall <br>
*Hint:*
* Sjekk om resten er 0 når det deles på 2
**Ekstraoppgave**
* Skriv ut om det er partall eller oddetall
%% Cell type:code id: tags:
``` python
tall = int(input("Tall: "))
er_partall = tall % 2 == 0
print(tall, "er partall:", er_partall)
```
%% Output
Tall: 12
12 er partall: True
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 4
%% Cell type:markdown id: tags:
Lag et program som ber om et passord og sjekker om det er likt et passord som du har lagret i en variabel i koden. <br>
*Hint:*
* a == b
* Start med å opprette en variabel “passord” som inneholder passordet ditt.
**Ekstraoppgave**
* Sjekk om det er likt uavhengig av små eller store bokstaver
%% Cell type:code id: tags:
``` python
passord = "Magnus123"
input_passord = input("Skriv inn ditt passord: ")
print("Passordet stemmer: ", input_passord == passord)
```
%% Output
Skriv inn ditt passord: Magnus123
Passordet stemmer: True
%% Cell type:markdown id: tags:
## Oppgave 5
%% Cell type:markdown id: tags:
Lag et program som tar inn et tall og skriver ut ` "(tall) er et partall"` hvis det er et partall <br>
*Hint:*
* `if <logisk uttrykk>:`