Commit e711d18a authored by Victoria Ahmadi's avatar Victoria Ahmadi
Browse files

Merge branch 'JN7_fix'

parents 63cb3f65 ac5d6faa
......@@ -537,20 +537,12 @@
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"execution_count": 12,
"metadata": {
"hide_input": true,
"init_cell": true
},
"outputs": [
{
"name": "stderr",
"output_type": "stream",
"text": [
"/Users/solfrid/opt/anaconda3/lib/python3.7/site-packages/IPython/core/display.py:717: UserWarning: Consider using IPython.display.IFrame instead\n",
" warnings.warn(\"Consider using IPython.display.IFrame instead\")\n"
]
},
{
"data": {
"text/html": [
......@@ -560,7 +552,7 @@
"<IPython.core.display.HTML object>"
]
},
"execution_count": 1,
"execution_count": 12,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
......@@ -767,13 +759,15 @@
"\n",
"Tar utgangspunkt i at det er en \"Nedlastninger\"-mappe `filstruktur_eksempel`-mappa har havna i etter nedlasting.\n",
"\n",
"Følgende kommandoer skrives inn i terminalen:\n",
"For å navigere deg til `filstruktur_eksempel` i kommandolinjen din, må du først navigere deg til `Nedlastninger` ved å skrive kommandoen\n",
"\n",
"`cd Nedlastninger`\n",
"\n",
"og deretter skrive\n",
"`cd filstruktur_eksempel`\n",
"i kommandolinjen for å komme deg til `filstruktur_eksempel` til slutt. \n",
"\n",
"For å skrive ut innholdet, skriv\n",
"For å skrive ut innholdet i mappen, skriver du\n",
"\n",
"`ls`"
]
......@@ -815,14 +809,15 @@
"Du kan enten skrive\n",
"\n",
"`cd itgk/forelesning/min_kode`\n",
"for å navigere deg til mappen i et steg, eller gå ned tre nivåer i tre ulike steg ved å skrive følgende:\n",
"\n",
"Eller gå ned en og en mappe\n",
"\n",
"`cd itgk`\n",
"`cd itgk` \n",
",deretter tryker du enter\n",
"\n",
"`cd forelesning`\n",
",trykk enter\n",
"\n",
"`cd min_kode`\n",
"`cd min_kode` , og trykk enter igjen. \n",
"\n",
"----\n",
"For å skrive ut innholdet til fila\n",
......@@ -875,8 +870,11 @@
"source": [
"**Løsningsforslag 3**\n",
"\n",
"Kommandoen\n",
"`cd ../../../BM1/forelesning`\n",
"tar deg først tre nivåer opp til `filstruktur_eksempel` og ned til `BM1` og undermappen `forelesning` som ligger i mappen, `BM1`.\n",
"\n",
"Du kan printe innholdet i `forelesning` med kommandoen\n",
"`ls`"
]
},
......@@ -894,7 +892,7 @@
"source": [
"**Oppgave 4**\n",
"\n",
"Nå står du i forelesningsmappa. Bruk `mkdir` til å lage en ny mappe i BM1 (du må først navigere til denne mappa) som heter `ovinger`."
"Nå står du i mappen, `forelesning`. Bruk `mkdir` til å lage en ny mappe i BM1 (du må først navigere til denne mappa) og navngi denne undermappen som `ovinger_bm1`."
]
},
{
......@@ -910,12 +908,14 @@
"source": [
"**Løsningsforslag 4**\n",
"\n",
"`cd ../`\n",
"Først må du navigere opp til mappen, `BM1` ved å skrive følgende kommando:\n",
"`cd ..`\n",
"\n",
"`mkdir ovinger`\n",
"Nå står du i mappen, `BM1` og kan lage undermappen `ovinger_bm1` ved å skrive:\n",
"`mkdir ovinger_bm1`\n",
"\n",
"Eller i ett:\n",
"`mkdir ../ovinger`"
"Evt. kan du både gå til mappen, BM1 og lage en undermappe der i ett steg ved å skrive følgende kommando:\n",
"`mkdir ../ovinger_bm1`"
]
},
{
......@@ -2216,7 +2216,9 @@
"\n",
" \n",
"\n",
"Vi skal se på GitKraken som et eksempel i guiden under, som per juli 2020 har pro versjonen gratis for studenter som registrerer seg på GitHub som student. GitKraken fungerer for hvilken som helst operativsystem. Merk at dette er et kommersielt program, og om du velger å bruke det er helt valgfritt. Det finnes også andre gratis open-source løsninger, en oversikt over disse finner du ved å trykke [her](https://acodez.in/git-gui-clients/). Prinsippet er ofte det samme, fordi de alle er basert på Git. Hvilket program som er best for deg vil avhenge av operativsystem. [Denne linken her](https://acodez.in/git-gui-clients/) gir en beskrivelse av de opplistede GUI programmene for Git. \n",
"Vi skal se på GitKraken som et eksempel i guiden under, som per juli 2020 har pro versjonen gratis for studenter som registrerer seg på GitHub som student. GitKraken fungerer for hvilken som helst operativsystem. Merk at dette er et kommersielt program, og om du velger å bruke det er helt valgfritt. Det finnes også andre gratis open-source løsninger, en liste over forslag til programmer som tilbyr GUI for Git og beskrivelse av disse finner du f.eks [her](https://acodez.in/git-gui-clients/). Prinsippet er ofte det samme, fordi de alle er basert på Git. Hvilket program som er best for deg vil avhenge av operativsystem. \n",
"\n",
"Det er også verdt å nevne at noen store IDEer (Integrated Development Environment, på norsk: grafiske utviklingsgrensesnitt) har Git integrert slik at du kan bruke Git direkte i IDEen du skriver kode i direkte. Eksempler på disse er Pycharm og IntelliJ. Det anbefales at du setter deg inn i hvordan du bruker Git i den IDEen du jobber i. \n",
"\n",
"Om du ønsker å følge videoen under og komme i gang med GitKraken, må du først lage en GitHub bruker som student hvis du ikke har gjort det enda. Trykk [her](https://education.github.com/students) og videre på knappen 'Get benefits for students'. Sørg for å bruke NTNU-mailen din når du registerer deg som student. \n",
"\n",
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment