Commit edb9a20d authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Mer oppgavetekst

parent 777eafde
......@@ -6,6 +6,8 @@ Det deles ut en god del kode, noe skal bare forstås og noe skal bygges videre p
Oppgaven er del i to hoveddeler, den første er mange mindre småoppgaver som kan løses nokså uavhengig av hverandre, den andre er basert på caset fra 2019-konten.
Koden skal leveres _samlet_, ved at koden som er delt ut skal jobbes videre med, og til slutt pakkes i en zip-fil, som lastes opp. Hvis dere trenger kopi av originalkoden, så må dere ta den selv og legge den utenfor dette kodingsprosjektet.
## Del 1 - småplukk
Denne delen er ment å teste veldig spesifikke ferdigheter. Oppgavene har varierende vanskelighetsgrad, men hver oppgave er nokså liten og skal ikke ta mange minuttene, om en vet hva en skal gjøre. Hvis en merker at en bruker mer tid, så kan det være lurt å bare gå videre.
......
......@@ -4,4 +4,50 @@ Temaet for oppgaven er administrasjon av sykkelutleie. Sykkelutleietjenesten [Bi
Den som skal leie sykkel (Person)[Person.java] bruker en app for å få oversikt over hvor (ved hvilke stasjoner) det er tilgjengelige sykler. Deretter er det bare å identifisere sykkelen, angi hvor lenge man ønsker å leie den, og en kan sykle av gårde. Når en er ferdig med å bruke sykkelen, må den settes tilbake på en stasjon (ikke nødvendigvis den samme som en tok den fra). Ved hjelp av appen angir man at leieforholdet er avsluttet. Leieprisen blir da beregnet og pengene trukket.
Prisen er basert på påbegynte timer, og merk at en ikke betaler for mer enn faktisk bruk. Hvis man altså angir at en ønsker å leie en sykkel i tre timer, men leverer den tilbake etter en halv time, så betaler en for én times bruk. Det er mulig å utvide leietiden underveis, noe som utløser et lite gebyr. Hvis en utvider leietiden eller leverer sykkelen etter at sykkelen skulle vært levert, så påløper det også et gebyr.
Prisen er basert på påbegynte timer, og merk at en ikke betaler for mer enn faktisk bruk. Hvis man altså angir at en ønsker å leie en sykkel i tre timer, men leverer den tilbake etter en halv time, så betaler en for én times bruk.
Det er mulig å utvide leietiden underveis, noe som utløser et lite gebyr. Hvis en utvider leietiden eller leverer sykkelen etter at sykkelen skulle vært levert, så påløper det også et gebyr.
Del 1 av oppgaven fokuserer på administrasjon av leieforholdet. Del 2 fokuserer på å gjøre det lettere å bytte måten prisen beregnes. Del 3 handler om en mobil-app for å beregne pris.
Som nevnt i innledning til oppgavesettet skal all koden leveres samlet. Deloppgavene er laget som en hjelp til å ta én ting om gangen i en naturlig rekkefølge, men du bør se på det som en helhet.
## Del 1 - BikeRental-, Bike-, og Location-klassene
BikeRental-klassen administrerer stasjonene, syklene og utleieforhold. Vi gjør det enkelt og identifiserer stasjonene med et geografisk punkt (GeoLocation, se skjelettet), altså lengde- og breddegrad. GeoLocation brukes også for lagring av posisjonen til syklene.
- Skriv ferdig double distance(GeoLocation)-metoden i GeoLocation.
Bike-klassen skal ha assosiasjoner (koblinger) til Person- (se skjelettet) og GeoLocation-klassene iht. følgende klassediagram:
![Klassediagram](part1.png)
Begge disse assosiasjonene er dynamiske, dvs. både location og renter (låntaker) kan endres. location-koblingen endres (automagisk, du kan bare forholde deg til at location hele tiden oppdateres) når sykkelen beveger seg, mens renter-koblingen endres når leieforhold innledes og avsluttes.
- Skriv felt og metoder for location- og renter-assosiasjonene iht. Java sine kodingskonvensjoner.
BikeRental må holde oversikt over alle stasjonene, representert med GeoLocation, og alle syklene (Bike).
- Skriv nødvendige variabel-deklarasjoner (felt) for dette og forklar hva som styrer valget av typer. Hvis du trenger metoder for å konfigurere systemet med stasjoner og sykler, f.eks. for testformål, så skriv gjerne slike, men det er ikke en del av oppgaven.
I første omgang kan du forenkle koden for leie og retur av sykler, ved å ikke ta hensyn til annet enn start- og slutt-tidspunkt for leieforholdet. Forlenging av leie kan kommer i del 2. `renter`-assosiasjonen i Bike skal holde rede på hvem (Person) som evt. leier en sykkel (Bike). Du bestemmer selv hvor/hvordan du vil representere når leieforholdet starter og når det forventes at sykkelen leveres tilbake. Det viktigste er at informasjonen kan brukes når sykkelen leveres og leien skal beregnes og betales.
Skriv metodene under i klassen BikeRental. Disse metodene bygger på representasjonen du valgte over.
- countAvailableBikesNearby - teller hvor mange ledige sykler det er innen en viss avstand (hjelper en potensiell låner (renter) å finne ut om det er sykler i nærheten)
- getStationNearby – finner (lokasjonen til) stasjonen som er nærmest en sykkel og innenfor en viss minimumsavstand (hjelper en låner (renter) å finne ut hvor en sykkel kan settes tilbake)
- getRentedBikes – returnerer alle syklene som er lånt ut
- getUnreturnedBikes – returnerer alle syklene som er plassert ved en stasjon, men som fortsatt er knyttet til en låner (renter) (brukes når en skal sende varsler til de som har satt fra seg sykkelen, men glemt å angi den som levert)
Skriv metodene `rentBike` og `returnBike` i klassen BikeRental (se javadoc for detaljene, merk spesielt krav om utløsing av unntak). Disse metodene endrer tilstanden som brukes av de foregående metodene. Velg selv passende unntakstype(r). `LocalDateTime` brukes for å representere tid (erstatter Date i moderne Java).
- rentBike – kalles når en person starter å leie en gitt sykkel
- returnBike – kalles når en person leverer tilbake sykkelen og betaler for leien (i denne oppgaven skal pris være 10 kr. pr. påbegynte time)
BikeRental-klassen skal utvides til å støtte forlengelse av leie, beregning av gebyrer for forlengelse og for å forlenge eller levere tilbake sykkelen etter angitt tid.
- Gjør nødvendige endringer av rentBike- og returnBike-metodene i BikeRental, iht. de nye kravene nevnt over, og skriv i tillegg extendRental-metoden. Baser deg på en pris på 10 kr. pr. påbegynte time (som over), 5 kr. pr. forlengelse og 10 kr. pr. for sen forlengelse eller tilbakelevering.
## Del 3 - Fleksibel beregning av pris
## Mobil-app
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment