Commit a2d96774 authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Fikset kluss ved merging.

parent 626302b3
# Småplukk
Med mindre noe annet er sagt, så skal klassen implementeres.
## 1 - Iterasjon med iteratorer
Disse oppgavene dreier seg om ulik bruk av iteratorer. Med mindre noe annet er sagt, så skal klassen(e) implementeres.
### 1.1 - for-each, Iterable og Iterator
Forklar med tekst og kode sammenhengen mellom for-each-syntaksen, altså den på formen `for (<type> <var> : <uttrykk>) ...`, og **Iterable** og **Iterator**-grensesnittene.
Forklar med tekst og kode sammenhengen mellom for-each-syntaksen, altså den på formen `for (<type> <var> : <uttrykk>) ...`, og **Iterable**- og **Iterator**-grensesnittene.
Skriv svaret i [svar.md](../../svar.md)-fila.
### 1.2 - StringBuilderCharacterIterator
[StringBuilderCharacterIterator](StringBuilderCharacterIterator.java)-klassen skal implementere en iterator av tegnene (`Character`) inni en `StringBuilder`. Klassen `StringBuilder` er en `String`-aktig klasse med den (viktige) forskjellen at instanser kan endres etter opprettelsen.
[StringBuilderCharacterIterator](StringBuilderCharacterIterator.java)-klassen skal implementere en iterator av tegnene (Character) inni en `StringBuilder`. Klassen `StringBuilder` er en `String`-aktig klasse med den (viktige) forskjellen at instanser kan endres etter opprettelsen. Klassen testes av StringBuilderCharacterIteratorTest.
Klassen testes av StringBuilderCharacterIteratorTest.
- Implementer StringBuilderCharacterIterator.
### 1.3 - StringBooleanMetaIterator
[StringBooleanMetaIterator](StringBooleanMetaIterator.java)-klassen er en såkalt meta-iterator, ved at den bruker andre iteratorer som sin kilde av elementer. Akkurat denne meta-iteratoren tar inn to andre iteratorer, en for `String` og en for `Boolean`, hvilke elementer i den første som skal videreformidles eller filtreres bort styres av den andre. De to iteratorene kan antas å være like lange.
Klassen [StringBooleanMetaIterator](StringBooleanMetaIterator.java) er en såkalt meta-iterator, ved at den bruker andre iteratorer som sin kilde av elementer. Akkurat denne meta-iteratoren tar inn to andre iteratorer, hvilke elementer i den første som skal videreformidles eller filtreres bort styres av den andre. Den første itererer over strenger, den andre itererer over boolske verdier. De to iteratorene kan antas å være like lange.
Eksempel: Hvis den første iteratoren gir ut sekvensen `"meta-iteratorer", "er", "ikke", "kult"` og den andre gir ut `true, true, false, true` så skal StringBooleanMetaIterator-instansen gi ut `"meta-iteratorer", "er", "kult"`. Det tredje elementet (`"ikke"`) ble altså utelatt siden den tredje logiske verdien var `false`.
......@@ -26,6 +26,9 @@ Eksempel: Hvis den første iteratoren gir ut sekvensen `"meta-iteratorer", "er",
Klassen testes av StringBooleanMetaIteratorTest.
- Implementer StringBooleanMetaIterator.
- Du kan forvente at de to sekvensene (strenger og boolske verdier) er like lange.
### 1.4 - EverySecondMetaIterator og EverySecondMetaIteratorTest
[EverySecondMetaIterator](EverySecondMetaIterator.java) er også en meta-iterator. Den tar inn en annen iterator og slipper gjennom _annenhvert_ element.
......@@ -36,8 +39,8 @@ Klassen er "ferdig"-implementert i den forstand at den virker for et eksempel-ti
Din oppgave er skrive to testmetoder som identifiserer begge feilene (ved at testmetoden utløser unntak på vanlig testmetodevis):
- én testmetode skal identifiserer et annet tilfelle som implementasjonen kræsjer på
- en annen testmetoden skal identifisere den fundamentale feilen
- En testmetode skal identifiserer et annet tilfelle som implementasjonen kræsjer på.
- En annen testmetoden skal identifisere den fundamentale feilen.
Du skal altså _ikke_ rette feilene, men skrive gode testmetoder for å identifisere dem.
......@@ -45,4 +48,7 @@ Du skal altså _ikke_ rette feilene, men skrive gode testmetoder for å identi
Her er oppgaven å skrive de manglende metodene i [LambdaUtilities](LambdaUtilities.java) iht. det som står i javadoc-en over metodene. Metodesignaturene (parameter- og retur-typer) skal _ikke_ endres.
- Implementer metodene beskrevet i [LambdaUtilities](LambdaUtilities.java).
- Over hver metode i kildekoden finner dere en beskriver forventet oppførsel.
`main`-metoden inneholder eksempler må bruk av metodene. (Vi har ikke laget noen testklasse for dere til denne oppgaven.)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment