Commit 4469dc1d authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Updated tekst and app prototype

parent 12130f4f
......@@ -31,6 +31,7 @@
<directory>src</directory>
<includes>
<include>**/*.fxml</include>
<include>**/*.png</include>
</includes>
</resource>
</resources>
......
......@@ -9,7 +9,7 @@
<?import javafx.scene.image.ImageView?>
<?import javafx.scene.image.Image?>
<VBox xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="kont2019.bike.BikeRentalController">
<VBox xmlns:fx="http://javafx.com/fxml/1" fx:controller="bike.BikeRentalController">
<ImageView>
<image>
<Image url="@bikemap.png"/>
......@@ -27,5 +27,8 @@
<Button onAction="#minus1HourAction" text="- 1 hour"/>
</VBox>
</HBox>
<Button onAction="#rentAction" text="Rent"/>
<HBox>
<Button onAction="#calculatePriceAction" text="Calculate price"/>
<Label text="&lt;here calculated price should appear&gt;"/>
</HBox>
</VBox>
......@@ -75,7 +75,7 @@ public class BikeRentalController {
}
@FXML
public void rentAction() {
bikeRental.rentBike(me, bike, toLocalDateTime(getFromTime()) , toLocalDateTime(getToTime()));
public void calculatePriceAction() {
}
}
......@@ -56,14 +56,13 @@ Velg én eller flere av disse mulighetene, og realiser en løsning som gir en ry
## Del 3 - Mobil-app
Det skal lages en mobil-app for utleietjenesten og i første omgang fokuseres det på beregning av pris. Man skal kunne angi uthentings
Det skal lages en mobil-app for utleietjenesten og i første omgang fokuseres det på beregning av pris. Man skal kunne angi uthentings- og innleveringstidspunkt og få beregnet prisen.
Under ser du et utkast til en mobil-app for sykkelutleietjenesten, basert på FXML. Kartet viser hvor det er sykler, og én stasjon er valgt (og implisitt også en sykkel på stasjonen). Brukeren kan endre antatt tidspunkt for tilbakelevering ved å endre teksten i tekstfeltet eller bruke knappene til høyre for feltet.
![App-utkast](bike-app.png)
<img src="bike-rental-app.png" width="500"/>
Prototypen er laget vha. FXML og noe Java, og nå er det din jobb å fullføre den!
- Legg først til de Java-elementene (klasser, felt og metoder) må finnes i koden som implementerer oppførselen (logikken) til appen
- Legg først til de Java-elementene (klasser, felt og metoder) som må finnes i koden som implementerer oppførselen (logikken) til appen
- Skriv koden som er nødvendig for å vise frem prisen, når tilsvarende knapp trykkes!
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment