Commit dbb6cff7 authored by Håkon Haugann's avatar Håkon Haugann
Browse files

Add: Solutions to IØ1

parent 9b4df684
result = input("Hva ble resultatet? ").lower()
if result == 'h':
print("Yay, det ble hjemmeseier!")
elif result == 'b':
print("Oufh, så trist å tape på egen bane.")
elif result == 'u':
print("Snufs, men kunne vært verre.")
else:
print('Gikk det såpass dårlig ja? Ønsker ikke å snakke om det engang...')
\ No newline at end of file
def print_table(n):
for i in range(1,n+1):
print() # Dette medfører new line
for j in range(1,n+1):
print(i*j, end=" ")
print_table(4)
\ No newline at end of file
# Del 1
month = input("Skriv inn en måned: ")
year = int(input("Skriv inn et år: "))
month = month.lower()
if (month == "januar") or (month == "mars") or (month == "mai") or (month == "juli") or (month == "august") or (month == "oktober") or (month == "desember"):
print(31)
elif (month == "april") or (month == "juni") or (month == "september") or (month == "november"):
print(30)
elif month == "februar":
if year%4 == 0:
print(29)
else:
print(28)
# Del 2
valid = False
while not valid:
month = input("Skriv inn en måned: ")
year = int(input("Skriv inn et år: "))
month = month.lower()
valid_year = ((year >= 0) and (year <= 2020))
if not valid_year: # ugyldig år
print("Ugyldig input! Prøv på nytt!")
continue
if ((month == "januar") or (month == "mars") or (month == "mai") or (month == "juli") or (month == "august") or (month == "oktober") or (month == "desember")):
number_of_days = 31
valid = True
elif ((month == "april") or (month == "juni") or (month == "september") or (month == "november")):
number_of_days = 30
valid = True
elif month == "februar":
if year % 4 == 0:
number_of_days = 29
else:
number_of_days = 28
valid = True
else: #ugyldig måned
print("Ugyldig input! Prøv på nytt!")
print("Det er",number_of_days ,"dager i denne måneden.")
# Del 1
def ask_question(str):
return input(str)
# Del 2
def spam_with_questions(str):
answer = ""
while answer.lower() != 'stopp':
answer = ask_question(str)
# Del 3
def energy_efficient_spamming(str1, str2):
if len(str2) > len(str1):
return
answer = input(str1)
if answer.lower() != "stopp":
spam_with_questions(str2)
min_tall = float('inf')
for i in range(5):
tall = float(input("Skriv et tall: "))
if (tall < min_tall):
min_tall = tall
print(f'Det minste tallet du skrev inn var {min_tall}.')
l, b, h = 0, 0, 0
def getInputs():
global l, b, h
l = float(input("Hva er lengden? "))
b = float(input("Hva er bredden? "))
h = float(input("Hva er høyden? "))
getInputs()
while (l == b or l == h or h == b):
print("Morten er ikke fornøyd. Prøv en gang til.")
getInputs()
print("Den største kuben vil ha et volum på", round(min(l, b, h)**3, 2))
# Del 1
# Sjekker om tallet n er et primtall eller ikke.
# Returnerer True om n er et primtall, False ellers.
def unknown_func(n):
if n > 1:
for i in range(2, n//2+1): # '//' er heltallsdivisjon. 6/4=1.5 mens 6//4=1
if n % i == 0:
return False
return True
# Del 2
# Denne koden kjører evig.
# Den vil først printe '###', så '#', og deretter '' (altså ingenting) evig.
# For at while-løkken ikke skulle kjørt evig, så måtte x ha blitt 0 en gang.
# 0 er det eneste tallet som blir sett på som False. Alle andre telles som True.
x = 3
while x:
print("#"*x)
x -= 2
# Del 3
# Denne funksjonen regner ut summen av alle sifferene i argumentet a som blir tatt inn.
# a = 1234 gir r = 10
def unknown_func2(a):
r = 0
while a > 0:
s = a % 10
r = r + s
a = (a - s)//10 # Bruker heltallsdivisjon her
return r
print(unknown_func2(1234))
# Del 1
def correct_word(word):
return word.isalpha()
print(correct_word("Ent3r"))
print(correct_word("TDT4109"))
print(correct_word("Kybernetikk"))
# Del 2
def count_letters(word):
if correct_word(word):
return len(word)
return -1
print(count_letters("Ouagadougou"))
print(count_letters("ITGK<3"))
# Del 1
def triangle(h):
for i in range(1,h+1):
print("* "*i)
triangle(5)
# Del 2
def flipped_triangle(h):
for i in range(h,0,-1):
print("* " * i)
flipped_triangle(5)
# Del 3
def isosceles_triangle(h):
count = h-1
for i in range(1,h+1):
space = " "*count
str = "* " * i
print(space, str)
count = count - 1
isosceles_triangle(5)
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment