Commit e070a5a9 authored by Børge Haugset's avatar Børge Haugset
Browse files

feil lenke

parent d7446d50
tasks:
- init: echo "Replace me with a build script for the project."
command: echo "Replace me with something that should run on every start, or just
remove me entirely."
- init: pip install -r requirements.txt
command: echo "Husk på å skrive noe bra her."
image:
file: .gitpod.Dockerfile
[![Gitpod Ready-to-Code](https://img.shields.io/badge/Gitpod-Ready--to--Code-blue?logo=gitpod)](https://gitpod.idi.ntnu.no/#https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/borgeha/pythonpod)
[![Gitpod Ready-to-Code](https://img.shields.io/badge/Gitpod-Ready--to--Code-blue?logo=gitpod)](https://gitpod.idi.ntnu.no/#https://gitlab.stud.idi.ntnu.no/itgk2020/borgeha_forelesninger)
# Pythonpod
Denne kan en kjøre opp i nettleseren!
\ No newline at end of file
Denne kan en kjøre opp i nettleseren!
Det er derimot ikke noe dere trenger å tenke på i ITGK, det er slik at jeg kan programmere rett mot disse filene.
På sikt vil det derimot være noe som dere også kan gjøre. Hvis dere prøver å endre noe her (endre pythonkode) vil det ikke lagres, fordi dere ikke har tilgang.
matplotlib
\ No newline at end of file
# En litt mer grafisk beskrivelse av hvordan en kjører løkker
import matplotlib
for i in range(0,20,2):
print("x"*i)
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment