Commit 9f55246c authored by Alexander Holt's avatar Alexander Holt
Browse files

Update README.md

parent 3926e806
...@@ -21,7 +21,7 @@ For å kjøre prosjektet lokalt trenger man Maven på maskinen. Først, sjekk om ...@@ -21,7 +21,7 @@ For å kjøre prosjektet lokalt trenger man Maven på maskinen. Først, sjekk om
For at meldingsapplikasjonen skal fungere trenger man en tilkobling til database for lokal kjøring. Drifterne setter opp databaser på VM. For at meldingsapplikasjonen skal fungere trenger man en tilkobling til database for lokal kjøring. Drifterne setter opp databaser på VM.
I filen Databse.java må IP til VM legges til i varaiabelen "IP_TO_VM" I filen Database.java må IP til VM legges til i varaiabelen "IP_TO_VM"
Når Maven er installert, og databasetilkobling er satt opp kan prosjektet kjøres med følgende kommando: Når Maven er installert, og databasetilkobling er satt opp kan prosjektet kjøres med følgende kommando:
```text ```text
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment