Commit 77837dcd authored by Alexander Holt's avatar Alexander Holt
Browse files

Update README.md

parent bbf4abfa
......@@ -147,7 +147,7 @@ GET /user/{userId} vil bli f.eks. GET /user/1234, som vil hente ut all data for
PUT /user/{userId} vil bli f.eks. PUT /user/1234, og denne vil oppdatere data på brukeren med ID '1234'.
POST blir en liten joker i dette tilfellet. Siden POST brukes for å opprette ting, og den tingen ikke har fått noen ID ennå (husk, denne IDen er det databasen
selv om lager, ikke noe vi skal sende med), så blir URIen for å opprette en bruker blir simpelthen:
selv om lager, ikke noe vi skal sende med), så blir URIen for å opprette en bruker simpelthen:
POST /user
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment