Commit 448f02c8 authored by Alexander Holt's avatar Alexander Holt
Browse files

Update README.md

parent 386b9502
......@@ -203,26 +203,26 @@ Server består av fire mapper:
- resources
- websocket
DAO står for Data Access Object, og brukes av systemet for å kommunisere med databasen. I _dao_-mappa finner vi også
klassen _Database_, som er filen som sørger for tilkobling til databasen. Ved hjelp av dao-klassene kan vi bruke java-objekter til å kommunisere med databasen.
DAO står for Data Access Object, og brukes av systemet for å kommunisere med databasen. I `dao`-mappa finner vi også
klassen `Database`, som er filen som sørger for tilkobling til databasen. Ved hjelp av `dao`-klassene kan vi bruke java-objekter til å kommunisere med databasen.
I mappa _data_ finner vi objektklassene som brukes i systemet. Vi har _GroupChat_, _Message_ og _User_.
I mappa `data` finner vi objektklassene som brukes i systemet. Vi har `GroupChat`, `Message` og `User`.
Resources er filene som brukes for kommunikasjon mellom klient og server. Her brukes rammeverket JAX-RS for å lage
webtjenester som er RESTful. I resource filene brukes det følgende annoteringer:
- @Path
- @GET
- @POST
- @PUT
- @Consumes
- @Produces
- `@Path`
- `@GET`
- `@POST`
- `@PUT`
- `@Consumes`
- `@Produces`
@Path bestemmer hvilke adresse ressursene skal være tilgjengelige (se segmentet om endepunkter).
`@Path` bestemmer hvilke adresse ressursene skal være tilgjengelige (se segmentet om endepunkter).
@GET, @POST og @PUT setter hvilke HTTP verb metoden svarer på. F.eks., en metode med @GET vil ikke svare om det kommer
inn en forespørsel til den samme adressen, dersom klienten bruker HTTP-verbet POST.
`@GET`, `@POST` og `@PUT` setter hvilke HTTP verb metoden svarer på. F.eks., en metode med `@GET` vil ikke svare om det kommer
inn en forespørsel til den samme adressen, dersom klienten bruker HTTP-verbet `POST`.
@Consumes og @Produces definerer formatet på data som kommer inn og formatet på data metoden returnerer (JSON, for oss).
`@Consumes` og `@Produces` definerer formatet på data som kommer inn og formatet på data metoden returnerer (JSON, for oss).
Websocket er nødvendig for å hente inn nye chatmeldinger etterhvert som de skrives. Alternativet til websockets er å
hele tiden sende forespørsler for å sjekke om det er noen nye meldinger tilgjengelig.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment