Commit 2193f986 authored by Alexander Holt's avatar Alexander Holt
Browse files

Update README.md

parent e564615e
......@@ -198,10 +198,10 @@ dockerfiler til drifterene, som kun trenger å bruke dockerfilene for å kjøre
## Informasjon om server
Server består av fire mapper:
- dao
- data
- resources
- websocket
- `dao`
- `data`
- `resources`
- `websocket`
DAO står for Data Access Object, og brukes av systemet for å kommunisere med databasen. I `dao`-mappa finner vi også
klassen `Database`, som er filen som sørger for tilkobling til databasen. Ved hjelp av `dao`-klassene kan vi bruke java-objekter til å kommunisere med databasen.
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment