Commit 6aac9376 authored by Hallvard Trætteberg's avatar Hallvard Trætteberg
Browse files

Initial README.md

parent f4a760a9
# Prøve-eksamen
Dette er en prøve-eksamen, mye basert på [konten fra 2019](https://www.ntnu.no/wiki/display/tdt4100/Kont+2019). Hensikten er å illustrere hvordan en hjemmeeksamen med tilgang til både verktøy og internett, kan være. Merk at juks fortsatt ikke er lov, verken hjelp fra andre eller plagiat, se mer om det [her](https://innsida.ntnu.no/wiki/-/wiki/Norsk/Juks+p%C3%A5+eksamen).
Det deles ut en god del kode, noe skal bare forstås og noe skal bygges videre på. Vi har prøvd å markere med `// TODO`-kommentarer i koden, hvor det skal skrives mer kode. Bruk gjerne Eclipse sitt **Tasks**-panel for å se etter slike kommentarer, men husk at det ikke nødvendigvis er dekkende for hva som faktisk mangler! Vi har prøvd å redusere mengden skriving og verktøybruk, ut over produkt skriving av kode.
Oppgaven er del i to hoveddeler, den første er mange mindre småoppgaver som kan løses nokså uavhengig av hverandre, den andre er basert på caset fra 2019-konten.
## Del 1 - småplukk
Denne delen er ment å teste veldig spesifikke ferdigheter. Oppgavene har varierende vanskelighetsgrad, men hver oppgave er nokså liten og skal ikke ta mange minuttene, om en vet hva en skal gjøre. Hvis en merker at en bruker mer tid, så kan det være lurt å bare gå videre.
Oppgaveteksten er [her](src/stuff/stuff.md).
## Del 2 - sykkelutleie
Temaet for oppgaven er administrasjon av sykkelutleie. Sykkelutleietjenesten tilbyr leie av sykler som plukkes opp og settes tilbake på utvalgte stasjoner spredt rundt omkring.
Oppgaveteksten er [her](src/bike/bike-rental.md).
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment