Commit 8fe75263 authored by Magnus Schjølberg's avatar Magnus Schjølberg
Browse files

Update ovinger/oppgavetekster/oving7/README.md

parent 77998c8a
...@@ -17,7 +17,10 @@ Oppgavene skal lagres i `ovinger/src/main/java/oving7`. ...@@ -17,7 +17,10 @@ Oppgavene skal lagres i `ovinger/src/main/java/oving7`.
I begge delene er antageligvis vanskelighetsgraden stigende. Alle er høyst eksamensrelevante og det anbefales følgelig å ta en titt på samtlige. I begge delene er antageligvis vanskelighetsgraden stigende. Alle er høyst eksamensrelevante og det anbefales følgelig å ta en titt på samtlige.
For å få 1 poeng på øvingen så må du gjennomføre kravene som står nedenfor under hver enkelt del, altså minimum én oppgave per del.
For å få 2 poeng på øvingen må det gjennomføres til sammen *4* valgfrie oppgaver fra del 1 og 2. For å få 2 poeng på øvingen må det gjennomføres til sammen *4* valgfrie oppgaver fra del 1 og 2.
### Del 1: Arv ### Del 1: Arv
Velg og gjennomfør *minst én* av oppgavene om arv: Velg og gjennomfør *minst én* av oppgavene om arv:
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment