Commit 39f31c3f authored by Magnus Schjølberg's avatar Magnus Schjølberg
Browse files

Update ovinger/oppgavetekster/oving5/StringMergingIterator.md

parent 7e11ae41
......@@ -4,7 +4,7 @@ Oppgaven handler om feilsøking ("debugging") av en Iterator-implementasjon ved
Les først denne artikkelen om bruk av debugger i VSCode om du ikke er kjent med dette: [Kjøring av kode og debugging i VS Code](https://www.ntnu.no/wiki/pages/viewpage.action?pageId=235996724)
Klassen **StringMergingIterator** implementerer grensesnittet [**Iterator<String>**](https://www.ntnu.no/wiki/display/tdt4100/Iterasjon+med+Iterator+og+Iterable), og leverer annenhver verdi fra to andre iteratorer av typen **Iterator<String>**. Denne iteratoren fletter altså verdiene fra to andre gitte iteratorer, og er altså en meta-iterator. Meta-iteratorer er iteratorer som bruker andre iteratorer som datakilder. Se lysark om teknikken: [Forelesningslysark om meta-iteratorer](https://docs.google.com/file/d/0B9IltfWcNirndERTb1RnTGM3YWs/preview)
Klassen **StringMergingIterator** implementerer grensesnittet [**Iterator<String>**](https://www.ntnu.no/wiki/display/tdt4100/Iterasjon+med+Iterator+og+Iterable), og leverer annenhver verdi fra to andre iteratorer av typen **Iterator<String>**. Denne iteratoren fletter altså verdiene fra to andre gitte iteratorer, og er altså en meta-iterator. Meta-iteratorer er iteratorer som bruker andre iteratorer som datakilder. Se lysark om teknikken inne på blackboard-siden til emnet -> Undervisningsmateriell -> Forelesninger: Slides og opptak -> Uke 12 -> Slides om meta-iteratorer.
**StringMergingIterator** har følgende konstruktør:
......@@ -17,4 +17,4 @@ Siden klassen implementerer **Iterator<String>** har den også følgende metoder
I denne oppgaven blir en implementasjon av **StringMergingIterator** sammen med et testprogram utdelt, men i implementasjonen av klassen har vi plantet en eller flere feil. Målet for oppgaven er å finne feilene i implementasjonen ved hjelp av [debuggeren](https://www.ntnu.no/wiki/pages/viewpage.action?pageId=235996724) i VSCode. Kjør programklassen **StringMergingIteratorProgram** i debug-modus, og bruk dette til å finne ut hvor **StringMergeIterator** gjør feil. Dersom programklassen lykkes med å få en flettet strøm med verdier har du funnet alle feilene.
Merk at du *ikke* skal gjøre noen endringer **StringMergingIteratorProgram**, men bruke dette programmet til å teste logikken i **StringMergingIterator**.
\ No newline at end of file
Merk at du *ikke* skal gjøre noen endringer **StringMergingIteratorProgram**, men bruke dette programmet til å teste logikken i **StringMergingIterator**.
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment