As part of NTNU's increased focus on security, all users are now forced to enable and use Two-factor authentication.

Commit cb5d5351 authored by Vegard Hellem's avatar Vegard Hellem
Browse files

test

parent 459f4d43
# Eksamen Vår 2021
s
NB: Dette eksempelprosjektet inneholder tester. Dette vil ikke ligge ved selve eksamensoppgaven.
Inspera er offisielt startsted for eksamen, og selv om det kan forekomme spørsmål der, så vil oppgaven, både oppgavetekst og materiale å bygge på, blir lagt ut på gitlab.stud.. Repoet her må lastes ned og importeres inn i Eclipse eller en annen IDE du er kjent med. Du anbefales å bruke samme IDE som du brukte på øvingene og til eksamensforberedelsene!
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment