As part of NTNU's increased focus on security, all users are now forced to enable and use Two-factor authentication.

Commit c7693056 authored by Vegard Hellem's avatar Vegard Hellem
Browse files

Merge branch 'master' of gitlab.stud.idi.ntnu.no:tdt4100/v2021/exam-2021

parents 3c154f8e 545c9c2e
# Eksamen Vår 2021
I dette prosjektet ligger en test-rigg for å teste oppsettet til årets eksamen. Her ligger det både en eksempeloppgave, og
en eksempeltest som er et veldig enkelt eksempel på hvordan oppgavene blir, og hvordan vi kommer til å sensurere ved hjelp av tester. Merk at testene ikke blir utdelt på selve eksamen.
For å teste prosjektet. For å se på testene og oppgaven sjekk ut src/main/java/testeksamen og src/test/java/testeksamen.
NB: Dette eksempelprosjektet inneholder tester. Dette vil ikke ligge ved selve eksamensoppgaven.
Denne readme filen vil oppdatere seg og være tilgjengelig på flere språk under selve eksamen.
Inspera er offisielt startsted for eksamen, og selv om det kan forekomme spørsmål der, så vil mesteparten av oppgaven, både oppgavetekst og materiale å bygge på, blir lagt ut på gitlab.stud.. Repoet her må lastes ned og importeres inn i Eclipse eller en annen IDE du er kjent med. Du anbefales å bruke samme IDE som du brukte på øvingene og til eksamensforberedelsene!
*Nedlasting* og  *import* skjer enten ved å laste ned en zip-fil fra repo-sida på gitlab eller Inspera, eller ved å klone git-repoet. Samme zip-fil ligger også som element her på Bb. 
Ved  *import av zip-fil*, så skal veiviseren  **Import > Maven > Existing Maven Projects** brukes. Naviger til den nedlastede zip-filen (husk og åpne zip-filen først) og velg mappen som gjør at pom.xml filen ligger inne i denne. Ved import av zip-fil bør du og bytte navn på prosjektet hvis du laster det ned på forhånd, så du ikke får konflikt med navngivning når du skal laste ned selve eksamen. 
*Import med kloning* skjer med en annen veiviser, som  beskrevet på følgende wiki-side:  <https://www.ntnu.no/wiki/display/tdt4100/Importere+kode+fra+git>
*Oppgaveteksten* finnes i  **README.md**-filer og andre md-filer i prosjektet og kan leses både på gitlab og i IDE-en. Versjoner på nynorsk og engelsk finnes i egne filer. Eclipse-editoren for md-filer har en  **Preview**-fane som gjør det lett å lese og navigere.
Oppgaven  *besvares* ved å bygge videre på kode-filene som er der, og fylle inn tekstsvar og evt. kommentarer til koden, f.eks. antakelser du gjør, i en separat md-fil som vil bli utlevert til eksamen
*Innlevering* gjøres ved å lage en zip-fil av prosjekt-mappa med  *alt* av innhold og laste den opp på Inspera, i oppgave-elementer som ligger der. Eksamenstiden er utvidet med 15 min for dette. Eclipse lar deg åpne prosjektmappa i filutforskeren ved å høyreklikke og velge **Show In** >  **System Explorer** og så skal du kunne høyreklikke på mappa der for å lage en zip-fil.
Eksamensrepoet på gitlab er allerede etablert med eksempelinnhold, slik at dere kan prøve det ut på forhånd, både nedlasting, import og det å lage zip-fil. Sørg for å prøve det ut i god tid før eksamensdagen, slik at dere kan gjenta det da. Vi kommer til å lukke ned repoet dagen før eksamen for å forberede det faktiske innholdet. Merk at hvis dere kloner repoet, i stedet for laste ned en zip-fil, så skal dere kunne bruke  **pull**-kommandoen, som på øvingsprosjektet, for å få tak i det ordentlige eksamensinnholdet. Men prøv også teknikken med å laste ned zip-fila og importere fra den, i tilfelle det blir git-krøll.
Når dere prøver ut oppsettet og så evt. satser på å bruke pull-kommandoen på eksamensdagen, så bør dere unngå å gjøre endringer i andre filer enn eksempelkode-filene. Ellers kan det bli git-konflikter. Vær i alle tilfeller klar for å importere på nytt fra zip-fila, som kan lastes ned.
Dersom det blir konflikter når dere puller kan dere høyreklikke og *Replace with > index* på prosjektet.
## Levering
Når eksamen skal leveres kan du gjøre dette på denne måten:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment