Commit bd12cacb authored by Vegard Hellem's avatar Vegard Hellem
Browse files

initial test setup

parents
Pipeline #137118 failed with stages
in 52 seconds
// output folders
bin/
target/
/.metadata/
.idea/
.DS_Store
// temporary generated files
*.xtendbin
*._trace
.settings/
# JDT-specific (Eclipse Java Development Tools)
# .classpath
# JDT-specific (Eclipse Java Development Tools)
.classpath
/*.project
.project/
# Eksamen Vår 2021
I dette prosjektet ligger en test-rigg for å teste oppsettet til årets eksamen. Her ligger det både en eksempeloppgave, og
en eksempeltest som er et veldig enkelt eksempel på hvordan oppgavene blir, og hvordan vi kommer til å sensurere ved hjelp av tester. Merk at testene ikke blir utdelt på selve eksamen.
For å teste prosjektet
Last ned prosjektet.
Anbefalt metode er å pulle dette ved hjelp av git. Da vil du enkelt kunne pulle igjen på eksamensdatoen for å få selve eksamensoppgaven og lokalt.
Alternativt kan en laste ned som en zip-fil og importere dette i Eclipse.
Sjekk ut pakken src/main/java/testeksamen og src/test/java/testeksamen/.
## Levering
Når eksamen skal leveres kan du gjøre dette på denne måten:
**Zippe i Windows**
- Høyreklikk på prosjektikonet i 'Package Explorer' helt til venstre i Eclipse.
- Velg 'Show in' -> click 'System Explorer'.
- Du skal nå få opp et utforskervindu (ikke i Eclipse, men i Windows) som står åpent i en folder som sannsynligvis slutter på git. For meg er det _'C:\Users\borgeha\git'_ Denne folderen inneholder prosjektfolderen vi skal komprimere.
- Høyreklikk prosjektfolderen, den skal hete kont2020 -> meny 'Send til' -> 'Komprimert (zippet) mappe'.
- Windows komprimerer nå prosjektfolderen kont2020, og spør deg hva den skal kalles La den hete det som foreslås.
- Denne zipfilen er filen dere skal laste opp til Inspera til slutt.
- Dere finner et par bilder av prosessen til slutt i denne filen.
**Zippe i OS X**
- Følg instruksjonene som for Windows overfor, men ting har andre navn.
- Høyreklikk prosjektet i Eclipse -> 'Åpne i Finder'
- Høyreklikk prosjektfolderen og velg 'Komprimer'
- Filen du får er den som skal lastes opp til Inspera.
**System Explorer**
<img src="System_Explorer.png" alt="drawing" width="600"/>
**Compress**
<img src="Compress.png" alt="drawing" width="600"/>
# Exam Spring 2021
## Delivery
When you are ready to deliver your exam, your project folder needs to be zipped and uploaded to Inspera. You can prepare the zip file like this:
**Zipping in Windows**
- Right-click the project icon in the leftmost 'Package Explorer' window in Eclipse.
- Choose 'Show in' -> click 'System Explorer'.
- You should now have a System Explorer window (not in Eclipse) open in a folder that most likely ends with 'git', for me it is 'C:\Users\borgeha\git'. The folder we want to compress is the project folder inside this git folder.
- Right click the project folder ord2020 -> Send to -> Compressed (zipped) folder.
- Windows now compresses this folder into the git folder, and asks you to name it. Leave it as it is.
- This zip file is the one you shall upload to Inspera.
- You'll find a couple of screen shots of the process below.
**Zipping in OS X**
- Follow the same guideline as for Windows above, but instead chose to open in 'Finder'.
- Inside the Finder, right click the food_2020 and choose 'Compress'
- The resulting file is the one you upload to Inspera.
**System Explorer**
<img src="System_Explorer.png" alt="drawing" width="600"/>
**Compress**
<img src="Compress.png" alt="drawing" width="600"/>
\ No newline at end of file
# Eksamen Vår 2021
## Levering
Når eksamen skal leverast kan du gjera dette på denne måten:
**Zippe i Windows*
- Høgreklikk på prosjektikonet i 'Package Explorer' heilt til venstre i Eclipse.
- Vel 'Show in' -> click 'System Explorer'.
- Du skal no få opp eit utforskervindu (ikkje i Eclipse, men i Windows) som står ope i ein foldar som sannsynlegvis sluttar på git. For meg er det _'C:\Users\borgeha\git'_ Denne folderen inneheld prosjektfolderen vi skal komprimera.
- Høgreklikk prosjektfolderen, han skal heita kont2020 -> meny 'Send til' -> 'Komprimert (zippet) mappe'.
- Windows komprimerer no prosjektfolderen kont2020, og spør deg kva han skal kallast La den heite det som blir foreslått.
- Denne zipfilen er fila de skal lasta opp til Inspera til slutt.
- De finn eit par bilde av prosessen til slutt i denne fila.
**Zippe i OS X*
- Følg instruksjonane som for Windows overfor, men ting har andre namn.
- Høgreklikk prosjektet i Eclipse -> 'Åpne i Finder'
- Høgreklikk prosjektfolderen og vel 'Komprimer'
- Fila du får er den som skal lastast opp til Inspera.
*System Explorer*
<img src="System_Explorer.png" alt="drawing" width="600"/>
**Compress*
<img src="Compress.png" alt="drawing" width="600"/>
\ No newline at end of file
<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0"
xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
<modelVersion>4.0.0</modelVersion>
<groupId>tdt4100-v2021</groupId>
<artifactId>eksamens-v2021</artifactId>
<version>0.0.1-SNAPSHOT</version>
<dependencies>
<!-- JUnit 5 -->
<dependency>
<groupId>org.junit.jupiter</groupId>
<artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId>
<version>5.7.0</version>
<scope>test</scope>
</dependency>
</dependencies>
<build>
<plugins>
<plugin>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.0</version>
<configuration>
<release>15</release>
</configuration>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId>
<version>3.0.0-M5</version>
</plugin>
<plugin>
<artifactId>maven-failsafe-plugin</artifactId>
<version>3.0.0-M5</version>
</plugin>
</plugins>
</build>
</project>
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment