Commit 8af962e6 authored by Vegard Hellem's avatar Vegard Hellem
Browse files

Minor clarifications

parent a796843c
......@@ -11,6 +11,7 @@ Oppgaven består av følgende deler, som ligger inne i hver sin pakke. (Noen del
- [Del 7](src/main/java/del7_og_8/del7_og_8.md): Filhåndtering (15 %)
- [Del 8](src/main/java/del7_og_8/del7_og_8.md): Funksjonelle grensesnitt og lister (10 %)
Ignorerer testeksamen pakken, (den er ikke fjernet for å unngå konflikter, og kan slettes av dere hvis den føles i veien).
## Oppgave format
......@@ -33,7 +34,7 @@ Alle metodene dere skal fylle inn er og markert med //TODO. Du kan få opp alle
*Oppgaveteksten* finnes i  **del1.md**-filer og andre md-filer i prosjektet og kan leses både på gitlab og i IDE-en. Versjoner på nynorsk og engelsk finnes i egne filer. Eclipse-editoren for md-filer har en  **Preview**-fane som gjør det lett å lese og navigere.
Oppgaven  *besvares* ved å bygge videre på kode-filene som er der, og fylle inn evt antakelser du gjør, i en separat md-fil som vil bli utlevert til eksamen
Oppgaven  *besvares* ved å bygge videre på kode-filene som er der, og fylle inn evt antakelser du gjør, i en separat md-fil (oppgavekommentarer.md)
## Nedlasting og import
......
......@@ -11,6 +11,9 @@ The task consists of the following parts, which are inside separate packages. (S
- [Part 7](src/main/java/del7_og_8/del7_og_8_en.md): File management (15%)
- [Part 8](src/main/java/del7_og_8/del7_og_8_en.md): Functional interfaces and lists (10%)
Ignore the testeksamen package. (It is not deleted to avoid conflict, feel free to remove it if you feel it is disturbing you)
## Exam format
Task descriptions can be found under each package. That is src/main/java/del1/del1_en.md contains the task description for part 1. The tasks have a text description, but this is not always complete. The most comprehensive requirements for a method are in its javadoc description, ie a comment that precedes the method itself in the source code. Basically, you can use the .md files to navigate to the right classes that are actually to be implemented, all of the requirements for methods are in the Java doc itself. It is nevertheless specified in many tasks which methods are to be implemented and what these are to do, but this is also stated in the Java-doc, and only the Java-doc contains information about eg Exceptions to be triggered. If you think there's differences in the task description and the Java-doc, consider the java-docs the source of truth.
......@@ -31,7 +34,7 @@ All the methods you have to fill in are marked with // TODO. You can get up all
* The thesis text * can be found in ** del1.md ** files and other md files in the project and can be read both on gitlab and in the IDE. Versions in Nynorsk and English can be found in separate files. The Eclipse editor for md files has a ** Preview ** tab that makes it easy to read and navigate.
The task *is answered* by building on the code files that are there, and in any comments on the code, e.g. assumptions you make, in a separate md file that will be handed out for the exam
The task *is answered* by building on the code files that are there, and in any comments on the code, e.g. assumptions you make, in a separate md file (oppgavekommentarer.md)
......
......@@ -11,6 +11,7 @@ Oppgåva består av følgjande delar, som ligg inne i kvar sin pakke. (Nokon del
- [Del 7](src/main/java/del7_og_8/del7_og_8_nn.md): Filhåndtering (15 %)
- [Del 8](src/main/java/del7_og_8/del7_og_8_nn.md): Funksjonelle grensesnitt og lister (10 %)
Ignorerer testeksamen pakken, (han er ikkje fjerna for å unngå konfliktar, og kan slettes av dykk viss den kjennest i vegen).
## Oppgåve format
......@@ -34,7 +35,7 @@ Alle metodane de skal fylla inn er og markerte med //TODO. Du kan få opp alle s
Oppgaveteksten finst i  **del1.md*-filer og andre md-filer i prosjektet og kan lesast både på gitlab og i IDE-en. Versjonar på nynorsk og engelsk finst i eigne filer. Eclipse-editoren for md-filer har ein  **Preview*-fane som gjer det lett å lesa og navigera.
Oppgåva  blir svart på* ved å bygga vidare på kode-filene som er der, og fylla evt. antakelser du gjer, i ein separat md-fil som vil bli utlevert til eksamen
Oppgåva  blir svart på* ved å bygga vidare på kode-filene som er der, og fylla evt. antakelser du gjer, i ein separat md-fil (oppgavekommentarer.md)
## Nedlasting og import
......
# Del 3 - Delegering
Følgende vedlagte klasser/interfaces brukes, men skal ikke endres i denne klassen. Du trenger ikke forstå hvordan metodene er implementert,
Følgende vedlagte klasser/interfaces brukes, men skal ikke endres i denne oppgaven. Du trenger ikke forstå hvordan metodene er implementert,
bare benytte deg direkte av de.
- [SomeServiceImpl](SomeServiceImpl.java) - Implementasjon av **SomeService**.
- [SomeService](SomeService.java) - Grensesnitt som implementers i både **SomeServiceImpl** og **LoggingSomeService**.
......
# Part 3 - Delegation
The following attached classes/interfaces are used but should not be changed in this class. You do not need to understand how the methods are implemented, just take advantage of them directly.
The following attached classes/interfaces are used but should not be changed in this exercise. You do not need to understand how the methods are implemented, just take advantage of them directly.
- [SomeServiceImpl](SomeServiceImpl.java) - Implementation of **SomeService**.
- [SomeService](SomeService.java) - Interfaces implemented in both **SomeServiceImpl** and **LoggingSomeService**.
- [Logger](Logger.java) - A helper class for logging results.
You must fill in [LoggingSomeService](LoggingSomeService.java) and the methods/constructor in this class.
**LoggingSomeService** shall delegate the calculation to a delegate, and thereafter
log the result before returning it.
**LoggingSomeService** shall delegate the calculation to a delegate, and thereafter log the result before returning it.
- *LoggingSomeService(SomeService delegate, Logger logger)* - Creates an object of **LoggingSomeService** with a delegate and a logger.
- *getAMagicString()* - Returns a magic string. It is the delegate's job to calculate the String and it should be logged before it is returned.
......
# Del 3 - Delegering
Følgjande vedlagde klasser/interfaces blir brukt, men skal ikkje endrast i denne klassen. Du treng ikkje forstå korleis metodane er implementerte,
Følgjande vedlagde klasser/interfaces blir brukt, men skal ikkje endrast i denne oppgaven. Du treng ikkje forstå korleis metodane er implementerte,
berre nytta deg direkte av dei.
- [SomeServiceImpl](SomeServiceImpl.java) - Implementasjon av **SomeService**.
- [SomeService](SomeService.java) - Grensesnitt som implementers i både **SomeServiceImpl** og **LoggingSomeService**.
......
......@@ -14,7 +14,7 @@ Du skal fylle ut [UniversityHandbook](UniversityHandbook.java) -klassen sine met
3. Støtte å legge til forkunnskapskrav om emner som kommer senere i filen.
Følgende metoder skal fullføres/implementeres:
- *readFromInputStream(InputStream stream)* - Leser inn emner fra en gitt inputStream. (Se [eksempelfilen](courses.txt) for hvordan disse kan se ut.)
- *readFromInputStream(InputStream stream)* - Leser inn emner fra en gitt inputStream. (Se eksempelfilen i src/main/resources/del7_og_8/courses.txt for hvordan disse kan se ut.)
- *getCourse(String courseName)* - Returnerer emnet med det gitte navnet.
......
......@@ -16,7 +16,7 @@ you will get points for a partial solution.
3. Support adding prerequisite courses for courses that come later in the file.
Complete/implement the following methods:
- *readFromInputStream(InputStream stream)* - Reads a list of courses from a given inputstream (See [the example file](courses.txt) for the structure of this input stream.)
- *readFromInputStream(InputStream stream)* - Reads a list of courses from a given inputstream (See the example file in src/main/java/resources/del7_og_8/courses.txt) for the structure of this input stream.)
- *getCourse(String courseName)* - Returns the course with the given name.
......
......@@ -15,7 +15,7 @@ Du skal fylla ut [UniversityHandbook](UniversityHandbook.java) -klassen sine met
3. Trygd å legga til forkunnskapskrav om emner som kjem seinare i fila.
Følgjande metodar skal fullførast/implementerast:
- *readFromInputStream(InputStream stream)* - Les inn nye filer frå ein gitt inputStream. (Sjå [eksempelfilen](courses.txt) for korleis desse kan sjå ut.)
- *readFromInputStream(InputStream stream)* - Les inn nye filer frå ein gitt inputStream. (Sjå eksempelfilen i src/main/resources/del7_og_8/courses.txt.)
- *getCourse(String courseName)* - Returnerer emnet med det gitte namnet
# Del 8 - Funksjonelle grensesnitt og listehandteringar
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment