As part of NTNU's increased focus on security, all users are now forced to enable and use Two-factor authentication.

Commit 5a61cfdb authored by Vegard Hellem's avatar Vegard Hellem
Browse files

Update README.md

parent f5018721
# Eksamen Vår 2021
I dette prosjektet ligger en test-rigg for å teste oppsettet til årets eksamen. Her ligger det både en eksempeloppgave, og
en eksempeltest som er et veldig enkelt eksempel på hvordan oppgavene blir, og hvordan vi kommer til å sensurere ved hjelp av tester. Merk at testene ikke blir utdelt på selve eksamen.
For å teste prosjektet. For å se på testene og oppgaven sjekk ut src/main/java/testeksamen og src/test/java/testeksamen.
Inspera er offisielt startsted for eksamen, og selv om det kan forekomme spørsmål der, så vil mesteparten av oppgaven, både oppgavetekst og materiale å bygge på, blir lagt ut på gitlab.stud.. Repoet her må lastes ned og importeres inn i Eclipse eller en annen IDE du er kjent med. Du anbefales å bruke samme IDE som du brukte på øvingene og til eksamensforberedelsene!
Denne readme filen vil oppdatere seg og være tilgjengelig på flere språk under selve eksamen.
*Nedlasting* og  *import* skjer enten ved å laste ned en zip-fil fra repo-sida på gitlab eller Inspera, eller ved å klone git-repoet. Samme zip-fil ligger også som element her på Bb. 
Ved  *import av zip-fil*, så skal veiviseren  **Import > Maven > Existing Maven Projects** brukes. Naviger til den nedlastede zip-filen (husk og åpne zip-filen først) og velg mappen som gjør at pom.xml filen ligger inne i denne. Ved import av zip-fil bør du og bytte navn på prosjektet hvis du laster det ned på forhånd, så du ikke får konflikt med navngivning når du skal laste ned selve eksamen. 
*Import med kloning* skjer med en annen veiviser, som  beskrevet på følgende wiki-side:  <https://www.ntnu.no/wiki/display/tdt4100/Importere+kode+fra+git>
*Oppgaveteksten* finnes i  **README.md**-filer og andre md-filer i prosjektet og kan leses både på gitlab og i IDE-en. Versjoner på nynorsk og engelsk finnes i egne filer. Eclipse-editoren for md-filer har en  **Preview**-fane som gjør det lett å lese og navigere.
Oppgaven  *besvares* ved å bygge videre på kode-filene som er der, og fylle inn tekstsvar og evt. kommentarer til koden, f.eks. antakelser du gjør, i en separat md-fil som vil bli utlevert til eksamen
*Innlevering* gjøres ved å lage en zip-fil av prosjekt-mappa med  *alt* av innhold og laste den opp på Inspera, i oppgave-elementer som ligger der. Eksamenstiden er utvidet med 15 min for dette. Eclipse lar deg åpne prosjektmappa i filutforskeren ved å høyreklikke og velge **Show In** >  **System Explorer** og så skal du kunne høyreklikke på mappa der for å lage en zip-fil.
Eksamensrepoet på gitlab er allerede etablert med eksempelinnhold, slik at dere kan prøve det ut på forhånd, både nedlasting, import og det å lage zip-fil. Sørg for å prøve det ut i god tid før eksamensdagen, slik at dere kan gjenta det da. Vi kommer til å lukke ned repoet helga før eksamen, slik at vi får forberedt det ordentlige innholdet, så all utprøving må gjøres før helga, altså i løpet av fredagen. Merk at hvis dere kloner repoet, i stedet for laste ned en zip-fil, så skal dere kunne bruke  **pull**-kommandoen, som på øvingsprosjektet, for å få tak i det ordentlige eksamensinnholdet. Men prøv også teknikken med å laste ned zip-fila og importere fra den, i tilfelle det blir git-krøll.
Når dere prøver ut oppsettet og så evt. satser på å bruke pull-kommandoen på eksamensdagen, så bør dere unngå å gjøre endringer i andre filer enn eksempelkode-filene. Ellers kan det bli git-konflikter. Vær i alle tilfeller klar for å importere på nytt fra zip-fila, som kan lastes ned.
## Levering
Når eksamen skal leveres kan du gjøre dette på denne måten:
......
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment